درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفة‌ ابوحامد غزالی و استخراج آرای تربیتی وی است. بدین منظور سعی شده با استفاده از منابع موجود و در دسترس، افکار و روش فلسفی غزالی بررسی شده و با روشن ساختن مبانی فلسفی او بتوان جایگاه فلسفة اسلامی را در مقایسه با فلسفه یونانی وغرب شناخت و هم‌چنین مشخص کرد که آرای دانشمندان اسلامی دربارة تربیت و به‌خصوص تربیت کودکان تا چه اندازه در زمان حاضر کاربرد داشته و مورد تأیید نظریات تربیتی معاصر می‌باشد.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش فکر و فلسفة‌ غزالی با وجود اینکه با دیگر فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان غرب شباهت‌هایی دارد، منحصر به فرد است؛ چراکه وی با شک بنیادی خود و با تکیه بر متون و اعتقادات اسلامی بسیاری از آرای فیلسوفان و حتی فیلسوفان اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و با باریک‌بینی دینی و محور قرار دادن قرآن و سنت بر ضد آنها اقامة دلیل کرده است. در واقع، فلسفة غزالی بیش‌ از آنکه جنبة سازندگی داشته باشد، جنبة انتقادی به خود گرفته است. هم‌چنین نظریات تربیتی او حداقل در جهان اسلام تحول عظیمی ایجاد کرد و امروزه نیز بسیاری از روش‌ها و اصول تربیتی وی راهنمای کار دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to education and its fundamentals from Qazali's viewpoint

نویسندگان [English]

  • Hasanali Bakhtiar Nasrabadi 1
  • Rezaali Norouzi 2
  • Mohammad Rahmanpoor 3
1
2
3
چکیده [English]

The present research aims to investigate Qazali's philosophy and extract his educational opinions. To do this, using existing resources, Qazali's thoughts and philosophical methods have been examined to highlight his philosophical fundamentals so that status of Islamic philosophy compared to Greek and western philosophy can be illustrated and also, it can be determined that how Islamic scientists' opinions on education particularly children education are useful in contemporary time and consistent with modern educational theories.
Results demonstrate that Qazali's school of thought and philosophy, in spite of having some similarities with other Islamic and western philosophers, is unique. Because, based on his fundamental skepticism as well as Islamic literature and opinions, he has criticized most of philosophers' opinions even Islamic philosophers' and also via religious subtlety and following Koran and Tradition has offered some reasons against them. In fact, Qazali's philosophy is more critical than productive. However, his educational theories have led to significant developments in the world of Islam and even some of them are currently used by professionals of children education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Ethics
  • Axiology
  • education
  • Qazali