تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربت مدرس

چکیده

تربیت اخلاقی بخش های مختلفی هم چون، ارتقای معرفتی، تعالی عاطفی- انگیزشی، تقویت اراده و شکل دهی ملکات فاضله اخلاقی دارد. در این میان، تحکیم مبانی معرفتی از جایگاه پایه  ای برخوردار است و اصلاح سایر مولفه ها نیز بدون اصلاح شناخت های متربی امکان پذیر نمی باشد. برای معرفت بخشی کارآمدتر متربیان، می توان از روش قرآن برای تعلیم و تفهیم مطالب بهره جست؛ روشی که می توان آن را، روش "تبیین" نامید. این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که با رویکرد درون دینی و با شیوه  تحلیل آیات مربوطه از قرآن کریم انجام گرفت تا ابعاد و مولفه های شیوه "تبیین" –تبیین کننده، شیوه تبیین و مخاطب - روشن شود. سپس کاربرد این شیوه در تربیت اخلاقی تشریح شد و بر اساس یافته ها، وضع موجود برنامه های تربیت اخلاقی کشور مورد بررسی آسیب شناسانه قرار گرفت و مشخص شد که تمام مولفه های مورد نظر(محتوای کتب درسی، روش تدریس، شیوه های ارزشیابی و مهارت های مربی) از شیوه تربیتی تبیین فاصله زیادی دارند. در نهایت پیشنهاداتی کاربردی جهت تغییر و اصلاح روش های تربیتی موجود و جایگزین نمودن آن با روش قرآنی تبیین، برای دو نظام رسمی و غیر رسمی تربیت اخلاقی، به تفکیک مطرح گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Analysis of the Method of Explanation and Its Functions in moral Training: the Case of Almizan Holy Quran Interpretation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vojdani
  • Mohsen Imani 1
  • Reza Akbarian 2
  • Alireza Sadegh Zadeh Qamsari 1
چکیده [English]

Moral education has different aspects such as knowledge upgrading, motivational-emotional sublimation, reinforcement of will and formation of moral virtues. Among these, the strengthening of the basics of knowledge has a fundamental position and the reformation of other parameters, too, without recognition of the learner would not be possible. To make learners knowledgeable in an effective manner, one can use the method of Quran in teaching contents; this method is called explanation. This study is an applied research with inside-the-religion approach in a method of analysis of Quranic verses in order to clarify aspects and parameters of the method of explanation- explainer, method of explanation, and addressee. Then, the application of this method in moral education is described. Besides, on the basis of the findings, the present situation of moral education programs is pathologically investigated. It was found that all the parameters (contents of the textbooks, teaching methodology, assessment methods`, and instructors’ skills) are far from explanation. At the end, some applied suggestions are made for the change and reformations of educational methods replacement of such old forms with Quranic methods for both formal and informal systems of moral education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation
  • Quran
  • Allmeh Tabatabaie
  • moral education