نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت و مشاوره، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 گروه تعلیم و تربیت اسلامی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران- استاد مدعوگروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 گروه تربیت و مشاوره، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنراق، نراق، ایران.

10.30471/edu.2021.7949.2473

چکیده

با هدف تدوین الگویی برای تربیت شهروند اسلامی از روش تحقیق فراترکیب به‎منظور ادغام نتایج تحقیقات قبلی از منابع تجربی پیشین مرتبط با پژوهش از منابع کتابخانه‎ای به‎عنوان جامعه آماری و با روش نمونه‎گیری هدفمند تعداد 15 مطالعه قبلی برای بررسی نهایی انتخاب و از روش تحلیل محتوای کیفی به روش کدگذاری برای تحلیل اطلاعات جمع‎آوری شده استفاده گردید و نتایج نشان داد که تربیت شهروند اسلامی از اصول 7گانه شامل: آزادی، عدالت، حفظ کرامت انسانی، اعتدال در رفتار، توحید، بهداشت و عقلانیت پیروی می‎کند که با استفاده از شاخص کاپا با مقدار 87/0 مورد تأیید و اعتبارسنجی متخصصان قرار گرفته، پیشنهادات ذیل ارائه گردید:
1. آموزش و پرورش با تدوین دوره‎های آموزشی، معلمان را با اصول تدوین شده در پژوهش، جهت اجرا و کاربرد در آموزشهای خود آشنا کند.
2. زمینه مشارکت جدی بخش‎های دولتی و غیردولتی به‎ویژه سازمان‎‎های مردم نهاد فعال در زمینه تربیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فردی (همچون سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگری) فراهم شود.

3. زمینه‎ها و بسترهای مناسب از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به‎منظور به‎کارگیری مفهوم «تربیت شهروندی اسلامی» در منابع و محتواهای آموزشی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Over there Combine On the Model of Islamic Citizenship Education Based on Empirical Research

نویسندگان [English]

  • jamaladin mustafa 1
  • Masoumeh Samadi 2
  • Mahshid Izadi 1
  • Fahimeh Ansariyan 3
  • Majid Rostami Bashmanie 4

1 Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran

2 Department of Islamic Education, Institute of Education Studies, Tehran, Iran - Visiting Professor, Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch,Azad University - Eslami, Tehran, Iran (Responsible author)

3 Department of Education and Counseling, Central. Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

4 Department of Management, Islamic Azad University, Naragh Branch, Naragh, Iran

چکیده [English]

With the aim of developing a model for training Islamic citizen, the above-mentioned research method was selected in order to integrate the results of previous researches from previous empirical sources related to the research from library resources as a statistical population and by purposive sampling method, 15 previous studies were selected for final investigation and qualitative content analysis method was used to analyze the collected data and the results showed that Education of Islamic citizen is one of the seven principles: freedom, justice, preservation of human dignity, moderation in behavior, monotheism, health and rationality, which was approved and validated by experts using Kappa index with the amount of 0.87 and the following suggestions were presented:
1- Education by developing training courses, teachers with the principles developed in this research to implement and consider in their education.
2- Provide serious participation of governmental and non-governmental sectors, especially NGOs active in the field of social, political, economic, cultural and individual education (such as Islamic Propaganda Organization, Police Force, Municipality, Cultural Heritage and Tourism).
3- Provide appropriate social, cultural, economic and political contexts for applying the concept of "Islamic citizenship education" in educational resources and resources.
Keywords: Over there Combine, Model, Citizenship Education, Islamic Resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Over there Combine
  • Model
  • Citizenship Education
  • Islamic Resources