دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 1-272