نویسنده = ��������������������� ����������������
الگوی روابط انسانی عزت‌مدار با تأکید بر سیره امام حسین(ع)

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 7-24

راضیه بدیعیان گورتی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار