نویسنده = اکبر رهنما
تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 7-30

10.30471/edu.2023.8567.2587

حسین جعفریان؛ اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ رضا اکبریان


جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 117-136

10.30471/edu.2018.1406

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ اکبر رهنما