تبیین اصول تربیت فلسفی بر اساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم - سازمان آموزش و پرورش

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تربت مدرس

10.30471/edu.2023.8567.2587

چکیده

تربیتِ فلسفی از ساحت های مهم تربیت در دنیای معاصر می باشد؛ لکن از ظرفیت فلسفه اسلامی و آراء فیلسوفان مسلمان دراین عرصه تربیتی کمتراستفاده شده است و عموما متاثراز فلسفه های غربی، اصول و روش هایی برای تربیت فلسفی نسل جوان و نوجوان تجویز می شود. تلقی علامه طباطبایی از فلسفه در میان فلاسفه مسلمان واجد ظرائف و ویژگی های بدیعی است که در مجموع از ظرفیت خوبی برای تبیین اصول تربیت فلسفی برخوردار است.چیستی ویژگی های فلسفه از نگاه علامه و در پی آن تبیین اهم اصول تربیت فلسفی مبتنی بر آن ، دو سوال اساسی این پژوهش را تشکیل می دهد. برای تبیین تلقی علامه از فلسفه از روش تحلیل مفهوم استفاده شده و برای به دست آوردن اصول تربیت فلسفی مبتنی بر آن از روش استنتاجی بهره گرفته شده است، ده اصل تربیتِ فلسفی منتج از این پژوهش شامل: حرکت به سمت تفاهم فکری با دیگران، حقیقت جویی و سنجش حقیقت و پندار، کلی نگری، علت شناسی، خداشناسی، انسجام گرایی توحیدی، طرد روش های غیر یقینی در فلسفه ورزی، حضور وجودشناسانه فلسفه در علوم، فلسفه ورزی در اعتقادات و تطهیر نفس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the principles of philosophical education based on Allameh Tabatabai's understanding of philosophy

نویسندگان [English]

  • akbar rahnama 2
  • Mohammad Hasan Mirza Mohammadi 2
  • reza. akbarian. 3
2 shahed university
3 tarbiatmodarres university
چکیده [English]

Philosophical education is one of the important fields of education in the contemporary world; However, the capacity of Islamic philosophy and the views of Muslim philosophers have been underused in this field of education, and generally influenced by Western philosophies, principles and methods are prescribed for the philosophical education of the young generation. Allameh Tabatabai's perception of philosophy among Muslim philosophers has novel nuances and characteristics that in general has a good capacity to explain the principles of philosophical education. What are the characteristics of philosophy from Allameh's point of view and then explain the most important principles of philosophical education based on it? These are the two main questions of this research. The concept analysis method has been used to explain Allameh's understanding of philosophy, and the inferential method has been used to obtain the principles of philosophical education based on it. Ten principles of philosophical education resulting from this research include: moving towards Intellectual understanding with others, truth-seeking and measurement of truth and idea, holism, etiology, theology, monotheistic coherence, rejection of uncertain methods in philosophy, ontological presence of philosophy in science , Is philosophizing in beliefs and self-purification

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • philosophical education
  • principles
  • allame tabatabaie