دوره و شماره: دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 1-146 
تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

صفحه 7-30

10.30471/edu.2023.8567.2587

حسین جعفریان؛ اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ رضا اکبریان