دوره و شماره: دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 7-143 
واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن

صفحه 99-117

10.30471/edu.2022.8835.2648

مهری صادقیان؛ محمدحسین حیدری؛ رضاعلی نوروزی


کارکردهای تربیتی پرسشگری در مثنوی معنوی با تأکید بر دفتر اول

صفحه 119-143

10.30471/edu.2022.8686.2611

فاطمه داوری دولت آبادی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمدحسین حیدری