تبیین سبک زندگی شهید ابراهیم هادی در ساحت های شش گانه به عنوان الگوی تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

تربیت لازمه و اساس زندگی انسان است. این پژوهش کیفی به روش داده بنیاد متنی و تحلیل مضمون و از طریق کدگذاری به تبیین زندگی تربیتی شهید ابراهیم هادی پرداخته و در صدد بیان الگویی برای سبک زندگی اسلامی در شش ساحت تربیتی است. یافته های پژوهش شامل 365 مضمون پایه، 42 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی تربیتی ایشان در ساحت علمی و فناورانه، ساحت زیبایی شناختی و هنر، ساحت اقتصادی و حرفه ای، ساحت زیستی و بدنی، ساحت اجتماعی و سیاسی، ساحت اعتقادی و عبادی به ترتیب عبارت است از: تفکر علمی و منطقی همراه با بصیرت شناسی، به دنبال علم و حقیقت جویی؛ توان به کارگیری دین در قالب کار فرهنگی و هنری، اخلاق اجتماعی و سعه صدر؛ مدیریت استراتژیک در جنگ، جوانمردی و روحیه خستگی ناپذیر، اهل ورزش و کار، روحیه جهاد و مقاومت؛ ساده و بی آلایش، زیبایی ظاهری، ارتقای سلامت و ایمنی؛ رسیدگی به امور مردم، خوش خلقی، آگاه به مسائل سیاسی و تحلیل و توجه به ولایت فقیه؛ رعایت صفات اخلاقی و تزکیه نفس، اعتقاد به اهل بیت ع، اعتقاد به رزق حلال وتوکل بر خدا، به دنبال کمالات انسانی ورضایت الهی، تقید به رعایت احکام دین و رعایت اصول و اداب اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Martyr Ibrahim Hadi’s Lifestyle in Six Spheres as a Role Model of Education

نویسنده [English]

  • maryam nassaj
Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University
چکیده [English]

This qualitative research explains the educational lifestyle of Martyr Ibrahim Hadi through textual data-based method and content analysis as well as coding, and seeks to present a model for the Islamic lifestyle in six educational spheres. The findings of this study include 365 basic themes, 42 organizing themes, and 6 comprehensive themes. The results of the study show that his educational model in the scientific and technological sphere, the aesthetic and art sphere, the economic and professional sphere, the biological and physical sphere, the social and political sphere, and the sphere of belief and worship, respectively, are as follows: scientific and logical thinking along with the study of insight, knowledge-seeking and truth-seeking; the ability to apply religion in the form of cultural and artistic work, social ethics and tolerance; strategic management in war, chivalry and tireless spirit, being sportsman and working, spirit of jihad and resistance; humility, beauty in appearance, health and safety improvement; attending to people's affairs, good-temperedness, awareness of political issues, and analyzing and paying attention to Velayat-e Faqih; observance of moral qualities and purification of soul, belief in Ahl al-Bayt (a.s.), belief in lawful sustenance and reliance on Allah, seeking human perfection and divine satisfaction, adherence to religious rules and observance of moral principles and manners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibrahim Hadi
  • educational model
  • Islamic management
  • religious education
  • education
1. ابن منظور (1414)، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر.
2. امین، نصرت (1412)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: ناشر نهضت زنان مسلمان.
3. بیضاوی، عمربن محمد (1408)، انوارالتنزیل و اسرار التأویل، بیروت: دارالکتب العلمیه.
4. تاج بخش، غلامرضا (1400)، «واکاوی مؤلفه‌های سبک زندگی شهید سلیمانی»، مجله مطالعات دفاع مقدس، دوره 7، ش25، ص137−158.
5. جعفری، محمدتقی )1388)، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، تهران: مؤسسه نشر آثار علامه جعفری.
6. جوهری، اسماعیل بن حماد (1407)، الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، مصر: دارالکتاب العربی.
7. دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، المفردات فی غریب القرآن، دمشق−بیروت: دارالعلم الدارالشامیة.
9. رفیعی، بهروز (1388)، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، چاپ دوم، بی‌جا، مؤسسه چاپ سبحان.
10. سلمانی، عباسعلی و غلام‌رضا سلمان پور سیاوشی (1394)، «تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینj»، پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ش11، ص139−185.
11. طباطبایی، محمد حسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
12. طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
13. طریحی، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
14. طوسی، محمد بن حسن (1402)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
15. عباد صاحب، اسماعیل (1414)، المحیط فی اللغه، تحقیق محمد حسن آل یس، لبنان: نشر عالم الکتب.
16. عمادی، محسن (1398)، گروه فرهنگی هنری، سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی، تهران: نشر ابراهیم هادی.
17. غزالی، ابوحامد محمد (1385)، احیاء العلوم، مصر: مکتبه مصطفی.
18. فراهیدی، خلیل بن احمد (1409)، العین، تحقیق مهدی مخزومی، مؤسسه دارالهجره، قم، ایران.
19. قراباغی، میثم و محمد ازگلی (1399)، «واکاوی سبک رهبری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی متعالی رهبری خدمتگزار»، مجله مدیرست اسلامی، ش3، ص113−139.
20. قرشی، علی اکبر (1307)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
21. کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
22. کواز، محمد کریم (1386)، سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، ترجمه سید حسین سیدی، چاپ اول، تهران: ناشر سخن.
23. متقی، علی بن حسام الدین (1419)، کنزالعمال، دارالکتب العلمیه، بیروت: لبنان.
24. مجلسی، محمدباقر (1403)،بحارالانوار، تحقیق سیدابراهیم میانجی و محمد باقر بهبودی، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
25. محمدی ری شهری، محمد (1384)، میزان الحکمه، قم: انتشارات دارالحدیث.
26. مدنی، علی خان (1426)، الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغه العرب المعمول، مشهد مقدس: مؤسسه آل البیتj لاحیاء التراث.
27. مقیمی، معصومه (1397)، «بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی شهدای مدافع حرم (مطالعه موردی: وصیت نامه 27 تن از شهدای مدافع حرم)»، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، ش3، ص111−137.
28. منوربناب، سعیده و احسان ترکاشوند (1394)، «دستیابی به سبک زندگی اخلاقی در جامعه اسلامی معاصر»، کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، دوره برگزاری 2، ص4−18.
29. مهدوی کنی، محمدسعید (پاییز 1386)، «مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، ش1، ص199−230.
30. نوری، حسین بن محمدتقی (1408)، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت.
31. هاشمی، حسین (1388)، «چیستی و اهداف تربیت»، پژوهش‌های قرآنی، ش59 و 60.