دوره و شماره: دوره 18، شماره 44، تیر 1402 
کاوش الگوی تربیت مدنی از دیدگاه ابونصرفارابی: یک مطالعه کیفی

صفحه 71-88

10.30471/edu.2023.8823.2645

زهرا فتحی؛ محمد مزیدی؛ سعید بهشتی؛ رحمت اله مرزوقی؛ شهرزاد شاه سنی