تبیین چرخه ظاهر و باطن در تربیت براساس اندیشه شهیدمطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس.تهران .ایران

2 استادیار گروه فرهنگ و تربیت، دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده مسئول)

چکیده

فرایند تکامل انسان و سیر شکوفایی استعدادهای او، حرکتی است که از یک‌جهت روبه‌سوی باطن و حقیقت هستی دارد و از جهت دیگر حقایق کسب شده را در ظاهر عالم آشکار می‎سازد. این پژوهش با هدف تبیین چرخه ظاهر و باطن در تربیت براساس اندیشه شهید مطهری صورت پذیرفته است. برای این منظور تمامی آثار مکتوب شهیدمطهری با روش تحلیلی توصیفی بدون نمونه‎گیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه شهید مطهری نسبت‎های «باطن؛ حقیقت ظاهر»، «ظاهر؛ نماد باطن» و «ظاهر؛ وسیله باطن» میان ظاهر و باطن برقرار است. ایشان فرایند تربیت را به یک معنا چرخه‎ای میان ظهورات عملی متربی و باطن وی دانسته و از طرفی تربیت صحیح را حرکت به سمت باطن و از پوسته به مغر عنوان می‎کنند. لذا وظیفه مربیان در این نگاه، آشنایی کامل با این چرخه و تصمیم‌گیری برای اصلاح متربیان براساس آن است. چراکه برای رسیدن به باطن متربی راهی جز ظهورات باطن او در عمل وجود ندارد. همچنین مربی می‎تواند از این چرخه با تکرار عمل ظاهری صحیح و دریافت بازخورد آن، برای تثبیت و تقویت ملکات متربی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Cycle of Outside and Inside in Education Based on Shahid Motahhari’s Thought

نویسندگان [English]

 • Shahram Ramesht 1
 • Meysam Sedaghatzadeh 2
1 Ph.D. Student in the Philosophy of Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Culture and Education, Imam Sadiq University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

The process of human evolution and the course of the flourishment of his talents is a movement that, on the one hand, is towards the inside and the truth of existence, and on the other hand, reveals the acquired truths in the outside of the universe. This study aims at explaining the cycle of outside and inside in education based on Shahid Motahari’s thought. For this purpose, all Shahid Motahhari’s works were analyzed using a descriptive-analytical method without sampling. The findings indicate that, in Shahid Motahari’s thought, there are following relationships between inside and outside: ‘inside; truth of outside’, ‘outside; a symbol of inside’ and ‘outside; a means of inside’. He considers the education process to be a cycle between the practical manifestations of the learner and his inside, and on the other hand, he regards the right education as a movement towards inside and from the shell to the core. Therefore, the educators’ task in this view is to be fully familiar with this cycle and make a decision to improve the learners according to it, for there is no other way to reach the learners’ inside except for the manifestations of his inside in practice. Furthermore, to stabilize and strengthen the learner’s dispositions, the educator can use this cycle by repeating the correct outward action and receiving its feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

 • outside
 • inside
 • education
 • Shahid Motahhari
 1. * قرآن کریم.

  1. جعفریان، حسین؛ ومحمدحسن میرزامحمدی (1394)، «تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی «گذر از ظاهر به باطن» در سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی»، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 23(29)، ص7.
  2. صدری، جمشید، وناهید ژیانی (1393)، «تأثیر اصلاح ظاهر بر باطن در آموزه های تربیتی صوفیه»، مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، 5(18)، ص83.
  3. محمدی‌بدر، نرگس؛ محمدرضا سرمدی، وسکنیه احمدیان (1399)، «بررسی تطبیقی تربیت ظاهر و باطن در کلام مولانا و سعدی»، مجله مطالعات و تحقیقات ادبی، 4(1)، ص155−
  4. مطهری، مرتضی (1376)، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا.
  5. مطهری، مرتضی (1378)، یادداشتهای استاد مطهری، تهران: صدرا.
  6. Given, L. M. (2008), The SAGE encyclopedia of qualitative research methods, London: Sage.