نویسنده = ���������� �������� ������������ ������
تحلیل محتوای مؤلفه‌های دینی در مجلات کودک و نوجوان

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 7-19

محمدرضا سلیمانی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ حسن فقیهی حبیب آبادی؛ فروزان عشوری مهرنجانی