نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد آمار ریاضی

3 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله نگرش دانشجویان به موضوع شهادت (در چهار مقولة نگرش به مفهوم شهادت، دفاع مقدس،‌ شهادت‌طلبی و الگوپذیری از شهیدان) و عوامل مؤثر در نگرش به شهادت و همچنین قدرت پیش‌بینی هر یک از این عوامل بررسی شده است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد، در نیم‌سال دوم تحصیلی 1387‐1388 بوده است. نمونة آماری، تعداد 801 نفر (285 پسر و 516 دختر) از دانشجویان مذکور است، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش نگرش دانشجویان به ابعاد شهادت، از یک مقیاس محقق‌ساخته استفاده شد. پایایی این پرسشنامه، از دو روش تکرار در طی زمان و محاسبه آلفای کرونباخ (92/0) مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های مربوط به چهار مؤلفه مورد پژوهش، نشان می‌دهد که دانشجویان به‌طور معنا‌داری، به سمت موافق طیف، تمایل دارند، اما دانشجویان در سه حوزة شهادت‌طلبی، نگاه به دفاع مقدس و الگوپذیری از شهدا، به سطح مطلوب (موافقت) نرسیده‌اند. تحلیل رگرسیون چند متغیره، نشان می‌دهد که از بین عوامل مورد بررسی، تنها هویت دینی و هویت ملی قادر به پیش‌بینی نگرش افراد به شهادت هستند؛ در این زمینه هویت دینی از قدرت پیش‌بینی بیشتری (43%) نسبت به هویت ملی (12%) برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students' Attitude into Martyrdom (A Survey on the Ferdowsi University of Mashhad's Students, Presenting a Statistical Model)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saeidi Rezvani 1
  • Seyyed Jammalodin Musavi Mashhadi 2
  • Hussein Baghgoli 3
1 Assistant Professor, Psychology and Educational Sciences College, Ferdowsi University
2 M. A. in Statistics and Mathematics
3 Student in Philosophy of Education, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present survey is to explore the attitudes of students to martyrdom including four categories such as the attitude to the concept of martyrdom, holy defense, seeking martyrdom and following from martyrs. It is also to find the influencing factors on the attitude and their predicting power is investigated, too. Research method - being used in this survey - was a case study. The statistical society involved in all male and female students of Ferdowsi University of Mashhad at the second academic semester during 2008 to 2009. The number of people participated in the survey was 801 of students (285 male and 516 female) and were selected by cluster sampling method. To assess students' attitude to martyrdom a researcher-designed scale was used. Reliability of questionnaire was confirmed using the following methods; first, by conducting questionnaires which were repeated over time and second, by assessing Kronbakh alpha reliability with the coefficient 0.92. Findings, related to four categories of research, showed that students have a kind of semi positive attitude. But in three categories, i.e. holy defense, seeking martyrdom and following from martyrs, students did not reach to an acceptable level of agreement. Multi-variables regression analysis confirmed that religious and national identity were the only factors able to predict peoples' attitude to martyrdom; in comparison with national one, religious identity can better predict a persons' attitudes to martyrdom. Their ratio is 43% to 12% for each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi University of Mashhad
  • martyrdom
  • Attitude