دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، اسفند 1389 
بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی در دانشجویان دانشگاه تهران

صفحه 189-203

مهدی سبک‌رو؛ ولی رضایی؛ سیده مائده مقیمیان؛ ابوذر حیدری؛ ناصر ایرجی