بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی در دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد فلسفه آموزش و پرورش

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنائی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد. این پژوهش بر روی 390 نفر از دانشجویان صورت گرفت، نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام و از پرسشنامه، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید. داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، تحلیل واریانس توسط جدول ANOVA و آزمون شفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان نگرش دینی موجود در بین دختران دانشجو با میزان نگرش دینی موجود در بین پسران دانشجو متفاوت است. به سخنی دیگر، نگرش دینی دانشجویان دختر دانشگاه تهران از نگرش دینی دانشجویان پسر آن کمتر است. همچنین نوع نگرش دینی افراد تا حد زیادی نشان‌دهندة نوع شخصیتی آنان است، به عبارت دیگر افراد دارای اعتقادات قوی دینی، احساس ناامیدی و یأس نمی‌کنند و از عزت نفس بالاتری نسبت به افراد دارای اعتقادات ضعیف دینی، برخوردارند. از سوی دیگر با افزایش میزان تحصیلات فرد نگرش مذهبی کمتر می‌شود؛ با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، نگرش دینی در دانشجویان مقاطع پایین‌تر ‐ کاردانی و کارشناسی ‐ قوی‌تر از نگرش دینی در دانشجویان مقاطع بالاتر ‐ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ‐ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Attitude and Personality (A Case Study among University of Tehran's Students)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sabokroo 1
  • Vali Rezaei 2
  • Seyyede Maedeh Moghimian 3
  • Abuzar Heydari 4
  • Naser Iraji 4
1 Ph.D Student of Public Administration
2 M. A. in Philosophy of Education
3 M. A. in Psychology of Exceptional Children
4 M. A. Student of Educational Management
چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the relationship between religious attitude and personality features. To gather the required data for this research, three hundred and ninety students with different educational levels which were selected randomly from the University of Tehran received the questionnaires. The data involved in this research were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. Results showed that there was a significant relationship between religious attitudes of students with different sexuality. In other words, females' attitude was less religious than males at the same university. There was a meaningful relation between the types of religious attitude a person has learned and his/her personality, i.e. students with high religious attitude do not feel disappointment and have gained more firm self-esteem than the ones with low religious attitude. The more a person was educated, the less his/her religious attitude was. The students in upper educational grades were less religious than students in lower grades

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious attitude
  • rersonality features
  • different sexuality