بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی با رجوع به منابع و متون اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

زبان، مهم‌ترین ابزار تعامل اجتماعی است، به‌طوری که در زندگی انسانی هیچ رفتار ارتباطی به اندازة ارتباط کلامی وسعت و تأثیر ندارد، و هیچ پدیدة ارتباطی به این اندازه با زندگی انسان عجین نیست. اهمیت این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که از دیدگاه تعلیم و تربیت و با رویکرد اسلامی به آن بپردازیم. این مقاله از نوع تحقیقات کیفی است که با استفاده از رویکرد وصفی ‐ تفسیری به دنبال دستیابی، استخراج و بیان مبانی ارتباط کلامی در تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلامی است. از این‌رو با توجه به استفاده از تفسیر متن و تحلیل گفتار سعی شده از میان متون مورد نظر مبانی با قابلیت کاربرد بیشتر مطرح شود؛ ولی می‌توان به: 1. مبنای تأثیر دل بر گفتار، 2. مبنای تأثیر گفتار بر دل، 3. مبنای تأثیر اندیشه بر گفتار، 4. مبنای تأثیر گفتار بر اندیشه، 5. مبنای تأثیر گفتار بر عواطف دیگران، 6. مبنای سلطه‌گری گوینده بر شنونده اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors with reference to Islamic Sources and Texts

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mir Shah Jafari 1
  • Mohammad Javad Liaghatdar 1
  • Hamid Maghami 2
  • Mahdi Karimi Alavijeh 2
1 Faculty Member of Isfahan University
2 M. A. in Instructional Planning
چکیده [English]

Speech is the most important social intervelation instvument as no communieation behaviour is so extended and effective like verbal communication and no communicative phenomenon is so ingrained with human life like verbal communication. The importance of this proposition appears only when it investigated throngh education viewpoint and Islamic approach. This study is qualitutive survey which is going to achieve, educe and define verbal interrelation in education from Islamic prospective. There fore, with respect to use of text interpreatation and discourse analysis, the most useful tenets are tried to be used as follows: 1. Heart effect on discourse base; 2. Discourse effect on heart base; 3. Reflection effect on discourse base; 4. Discourse effect on reflection base; 5. Discourse effect on othersen timents base; 6. Teller elominancy on hearer base

کلیدواژه‌ها [English]

  • speech
  • verbal intervedation
  • education
  • Islam