بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم دینی رضا و توکل به خدا به شیوه گروهی، بر کاهش اضطراب دختران دانش‌آموز سال اول دبیرستان، منطقه 9 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم دینی رضا و توکل به خدا به منزله متغیر مستقل، به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب به عنوان متغیر وابسته در دختران دانش‌آموزان سال اول دبیرستان، منطقه 9 شهر تهران انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسش‌نامه اضطراب کتل بوده است. از میان 200 دانش‌آموز، 60 دانش‌آموز که نمره اضطراب آنها در پرسش‌نامه اضطراب کتل 4 و بالاتر از 4 بوده است به‌طور تصادفی انتخاب و به گروه‌های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 12 هفته (هرهفته یک جلسه 60 دقیقه‌ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفته‌اند، در حالی که گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. در این مرحله پس‌آزمون انجام شد و داده‌ها با بهره‌گیری از آزمون آماری T بین نمره‌های به دست آمده از تفاضل پیش‌آزمون و پس‌آزمون میزان اضطراب دو گروه آزمایش و گواه تجزیه و تحلیل آماری شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین میانگین‌های اضطراب کلی، اضطراب پنهان و اضطراب آشکار دو گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (P=0.05). بدین‌گونه که میانگین تفاضل نمره‌های اضطراب کلی، اضطراب پنهان و اضطراب آشکار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. یعنی گروه آزمایش میزان بسیار زیادی کاهش اضطراب در مقایسه با گروه گواه داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into God's Trust and Consent Religious Concepts Education Efficacy in Group Mode on Decrease of Tehran Region No 9. High School Girl's Anxiety

نویسنده [English]

  • Zahra Sadat Pourseyyed Aghaei
Doctoral Student in Counseling, Allameh University
چکیده [English]

The present study aim to investigate God's trust and consent religious concepts education efficacy as an independent variable in decrease of Tehran region no 9 high school girl's anxiety in group mode as a dependent variable. The instrument used in this study was Ketel's anxiety questionnaire. From among 200 students, 60 students whose anxiety score in Ketel's anxiety questionnaire was 4 and above 4 randomly selected and divided to test groups and control groups. Test group were affected by independent variable for 12 weeks (each week a 60-minutes session), while control group were not educated an all. In this step, the post-test was performed and the data resulted from anxiety difference of pre-test and post-test using T statistic test was analyzed. The result have shown that there is a meaningful difference (p=0.05) between general anxiety, covert anxiety and overt anxiety means of test and control group in post-test. The difference mean of general anxiety, covert anxiety and overt anxiety of test group was higher than control group. It means that test group in comparison with control group shows anxiety decrease a great deal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • religious concepts
  • consent
  • trust