بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس تجارب معنوی روزانه (DSES)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

معنویت و دینداری، توجه روزافزونی را به عنوان متغیرهای تحقیقات سلامت به خود جلب کرده‌اند. مقیاس تجارب معنوی روزانه (DSES) ابزاری است که به منظور اندازه‌‌گیری تجارب معنوی به عنوان جنبه مهمی از زندگی روزانه بسیاری از افراد، طراحی شده است.
هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی مقیاس تجارب معنوی روزانه (نسخه 16 ماده‌ای) در ایران بود. به این منظور 120 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز برای بررسی روایی و پایایی آن شرکت نمودند. پایایی مقیاس از سه طریق بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی 96/0 برای بازآزمایی، 88/0 برای تنصیفی اسپیرمن ‐ براون و 91/0 برای آلفای کرونباخ به دست آمد. برای مطالعه روایی مقیاس حاضر، از سه روش روایی همزمان، تحلیل عوامل و همبستگی ماده‌های مقیاس با نمره کل مقیاس استفاده شد. روایی همزمان DSES از طریق اجرای همزمان با پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت انجام شد که ضریب همبستگی 71/0 حاصل آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس برای DSES سه عامل استخراج نمود که به ترتیب عامل‌های احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند و احساس مسئولیت در قبال دیگران نام گرفتند که در مجموع بیش از 61 درصد واریانس کل مقیاس را تبیین ‌نمودند. همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که تمام ماده‌‌‌های مقیاس با نمره کل مقیاس دارای همبستگی بین 4/0 تا 8/0 هستند. بنابراین، بر اساس نتایج این پژوهش، فرم شانزده ماده‌ای مقیاس تجارب معنوی روزانه واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی و به‌ویژه حوزه روان‌شناسی سلامت در جامعه ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychoanalysis Characteristic Investigation Daily Spiritual Experience Scale (DSES)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Reza Taghavi 1
  • Hamid Amiri 2
1 Faculty Member of Shiraz University
2 M. A. Student, Clinical Psychology
چکیده [English]

Spirituality and piety engross increasing attention as health studies variables. Daily Spiritual Experience Scale (DSES) is an instrument which is designed to measure spiritual experiences an important aspect of many people's daily life. The present study aims to investigate daily spiritual experiences scale (16 clauses version) validity and stability. To achieve this, 120 students of Shiraz university were participated for its validity and stability investigation. Scale stability were investigated in three ways that stability coefficient of %96 for reexamination, %88 for spearman and Brown descriptive and %91 for crounbaq Alpha were respectively obtained. To study validity of present scale, three validity methods of simultaneous, factors analysis and scale's clauses integrity with general scale grade had been used. Simultaneous validity of "DSES" performed through simultaneous performance with Alport religious orientation questionnaire that %71 was its integrity coefficient. Factorial analysis using principles components analysis with rarimax circulation for DSES educed three factors which are God's presence perception factor, relation with God and responsibility for others respectively and showed more than 61 percent of scale general rariance altogether. The present study also shows that all clauses of scale with general scale grade show %4 to %8 integrity. Therefore, as the result shows, 16 clauses form of daily spiritual experiences scale is suitable to be used in psychological surveys and specially in health psychological scope in Iranian society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • daily spiritual experience scale
  • psychological characteristic
  • Shiraz university