روش مناظره‌ علمی در سیره‌ی آموزشی امامان معصوم(ع) (مطالعه‌ موردی: مناظرات علمی امام رضا(ع))

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه‌ی آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

‌‌مناظره گفتمانی برای ایجاد فهم مشترک و درک متقابل توأم با اثربخشی دوجانبه است؛ از این رو، ‌ائمه‌ی ‌معصوم(ع)، به ویژه، حضرت رضا(ع) آن را به عنوان یکی از ‌روش‌های ‌آموزشی در موضوعات پرچالش علمی درخور دقت و تأمل بسیار می‌دانستند. هدف این مقاله ‌تبیین ‌روش ‌مورد ‌نظر ‌بر ‌اساس ‌شیوه‌ی ‌مناظره‌ای ‌علمی امام رضا با ‌عالمان ‌ادیان دیگر است؛ بنا بر این، این مقاله الگوی عملی مناظره را ارایه می‌دهد. این مقاله که از نوع پژوهش‌های بنیادی بوده، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به مطالعه‌ی‌ مناظرات امام(ع) می‌پردازد که با توجه به روش، اصول و چگونگی فرایند مناظره‌ای آن حضرت می‌توان آن را به عنوان روش آموزشی مطرح کرد و به کار بست. در این مقاله، ابتدا روش مناظراتی حضرت رضا(ع) و سپس اصول حاکم بر روند آن و چگونگی فرایند یک مناظره‌ی علمی نزد آن حضرت بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Debate Method of Imams' Educational Behavior (Sireh): The Case of Imam Reza (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Hashemi Ardakani 1
  • Seyed Ibrahim Mir shah‌ jafari 2
1 MA student of History and Philosophy of Education, University of Isfahan
2 Faculty member of Department of Education, Isfahan University
چکیده [English]

Debate is a discourse used to reach a common understanding with mutual effectiveness. Thus, debate, as one of the educational methods, was highly considered by Imams especially Imam Reza (PBUH) to solve challenging topics. Hence, this method is discussed and introduced in the present article. The article, which is based on a basic research and is done by means of content analysis method as well as library resources, studies Imam Reza's debates so that his method can be implemented as an applied educational technique. Accordingly, the method of Imam Reza's debate is first discussed and then procedures and principles used in his debates are mentioned.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific debate
  • debate principles
  • scientific debate method