دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 1-181 
تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران

صفحه 105-126

رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی