بررسی انسان‌شناسی اسلامی و انسان‌شناسی وجودگرا و مقایسه‌ آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

در این پژوهش، انسان از بعد ماهیت، آزادی و اختیار، مسئولیت، خودآگاهی و انسان کامل از دیدگاه دو مکتب اسلام و وجودگرا بررسی شده است. اسلام انسان را موجودی دوبعدی با فطریات و سرشت مشترک و آزادی و اختیار در انتخاب سرنوشت خویش معرفی می‌کند؛ اما مکتب وجودگرا برای انسان هیچ‌گونه سرشت مشترکی قایل نیست و آن را مغایر با آزادی فردی می‌داند. مکتب وجودگرا آزادی را حق انسان دانسته، با داشتن همین آزادی، او می‌تواند سرنوشت خود را آن طور که می‌خواهد، بدون هیچ معیار خاصی تعیین کند و در نتیجه، او فقط در مقابل خود مسئول است؛ در حالی که مکتب اسلام آزادی را حق انسان می‌داند تا با انتخاب‌های خویش و بر اساس الگوی معرفی‌شده (انسان کامل) سرنوشت خود را تعیین کند و در نتیجه، در مقابل خدا، خود و خلق مسئول و پاسخگوست. مکتب اسلام به اجتماع توجه دارد و توجه به فرد در بطن جامعه است و با تک‌روی و خودمحوری مخالف است؛ در حالی که وجودگرایان ملحد فردگرا بوده، تأمین منافع فردی را اصل می‌دانند و در واقع فردپرور هستند و به کل و منافع جمعی کمتر توجه دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Islamic Humanology and Existentialistic Humanology

نویسندگان [English]

  • Akbar Salehi 1
  • Zahra Mehrabian 2
1 Faculty Member of Allameh Tabatabai University
2 MA of Philosophy of Education
چکیده [English]

This research studies human based on some aspects including nature, freedom and freewill, responsibility, self-consciousness, and perfect human from perspectives of "Islamic humanology" and "existentialistic humanology." Islam describes human as a bidimensional creature that has freedom and freewill to form his/her fate, while the school of existentialism does not agree with Islam's standpoint. Islam believes that human is intrinsically social and so is not agreeable with monopoly as well as self-orientation, whereas existentialists emphasize individual benefits

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanology
  • Islam
  • existentialistic
  • freedom
  • selection
  • responsibility
  • self-consciousness