دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 1-204 
آثار صله‌رحم از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی و کاربردهای تربیتی آن

صفحه 81-114

باقر غباری‌بناب؛ علی‌نقی فقیهی؛ یداله قاسمی‌پور