ارزشیابی آموزشی در سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف این مقاله بررسی ارزشیابی به‌ویژه ارزشیابی آموزشی در سیرة پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که در سیرة معصومان(ع) انواع ارزشیابی از قبیل ارزشیابی معلم و فراگیر، ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و پایانی، ارزشیابی شفاهی، ارزشیابی انفرادی، ارزشیابی هدف‌گرا و ارزشیابی مشارکتی مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational evaluation in behavior (Sireh) of Prophet Mohammad (PBUH) and Ahle Beit (PBUH)

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Hosseinizadeh
چکیده [English]

Aim of this article is to study evaluation particularly educational evaluation in the sireh of the Prophet (PBUH) and Ahle Beit (PBUH). It indicates that in the saints' sireh, evaluation types such as evaluation of teacher and student, diagnostic, creative and final evaluation, oral evaluation, individual evaluation, goal-oriented evaluation, and participative evaluation have been considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Educational evaluation
  • Sireh
  • Educational sireh
  • Prophet's (PBUH) sireh
  • Ahle Beit' s (PBUH) sireh
  • Instructional sireh