خردورزی و شیوه‌های خردپروری در سیرة امام حسین(ع) با تأکید بر واقعه عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تبیین جایگاه خرد و خردورزی در سیره امام حسین(ع) در جریان واقعه عاشورا با شیوه تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است. در واقع با وجود آنکه واقعة عاشورا در قالب قیامی نظامی و حماسی در تاریخ مطرح است، رویکردی تربیتی است که بر مبنای خرد و اندیشه شکل گرفته است و اصل تعقل و اندیشه در عملکرد امام حسین(ع) به روشنی قابل مشاهده است. این جریان تربیتی که در راستای بیداری خرد و اندیشه امت اسلام شکل گرفته است، تربیت عقلانی متربیان (یاران امام و مخاطبان) نمود بارزی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasoning and Ways of Reasoning in Imam Hussein’s Personal Conduct, with Emphasis on the Event of Ashura

نویسندگان [English]

  • Razia Badi'eyan Gurti 1
  • Ibrahim Mirshah Ja'fari 2
  • Muhammad Javad Liaqatdar 2
1 M.A. student of history and philosophy of education, University of Esfahan
2 Faculty member the Faculty of Educational Sciences, University of Esfahan
چکیده [English]

 
The present research aims to explain the place of reason and reasoning in Imam Hussein (a.s.)'s sirah (personal conduct) in the event of Ashura. The research having been conducted with an analytical – descriptive method denotes that although in history the event of Ashura is known to have taken place in the form of a military uprising or an epic, in reality, it is an educational approach that has occurred on the basis of wisdom, reason, and intellect. The principle of intellection and reflection can be seen plainly in the acts of Imam Hussein (a.s.) during the incident of Ashura. In this educational occurrence which was to awaken the minds and intellects of the Islamic nation, the rational training of the trainees (companions and addressees of the Imam) is tangible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reasoning
  • Sira of Imam Hussein – peace be upon him
  • Ashura event