دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 1-158 
خردورزی و شیوه‌های خردپروری در سیرة امام حسین(ع) با تأکید بر واقعه عاشورا

صفحه 9-23

راضیه بدیعیان گورتی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار


ضرورت نوآوری در روش‌‌های تربیت دینی از منظر مبانی علمی، دینی و فلسفی

صفحه 25-45

سیده نجمه تقوی‌نسب؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد نجفی


جایگاه اندیشه و اندیشیدن در نظام تربیتی اسلام

صفحه 125-140

علی قاسم‌پور دهاقانی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی