بررسی رابطه میزان احساس شادی با نوع رفتار در دانشجویان مختلف دانشگاه‌های شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی و بررسی میزان احساس شادی دانشجویان در هنگام رفتارهای علمی، هنری، اخلاقی و دینی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دانشگاه‌های شهید باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور شهر کرمان (به تعداد 32795 دانشجو) در سال تحصیلی 84-1385 است که تعداد 573 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش انجام تحقیق، توصیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، به صورت پرسش‌نامه‌ای است که توسط محقق طراحی گردیده و روایی آن، معادل 902/0 و پایایی آن، معادل 903/0 محاسبه شده است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون دو جمله‌ای و با کمک نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که با افزایش رفتارهای علمی، هنری، اخلاقی و دینی دانشجویان، میزان شادی در آنان افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Happiness and Certain Activities among Kerman University Students

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Alavi
Professor, Department of Educational and Psychological Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The goal of this research is to identify and investigate the relationship between scientific, artistic, moral, religious behaviors with happiness of the university students. The statistical population of the research was all of the students of Shahid Bahonar University, Medical Sciences University, Islamic Azad University and Payam-e-Noor University of Kerman city in the academic year 2005-5006 with 32795 students included of whom 573 students were chosen through random sampling method. The research method was descriptive, and the necessary data were obtained by questionnaire which was designed by the researcher and its validity and reliability were calculated 0.902 and 0.903 respectively. Binomial test was used for data analysis.
The research revealed that the more are scientific, artistic, moral and religious behaviors of the university students, the more will be their happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • scientific behavior
  • artistic behavior
  • Moral Behavior
  • Religious Behavior
  • university students