دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 1-199 
سازواری‌ها و ناسازواری‌های تلقین در تربیت دینی

صفحه 27-43

علی قاسم‌پور دهاقانی؛ سید ابراهیم جعفری


مقدمه ای بر مفروضات و جایگاه کشف و الهام در فرآیند یادگیری از دیدگاه عالمان اسلامی

صفحه 141-160

محمدرضا تقوی؛ سید علی اکبر حسیینی؛ سید حسین سلیمی؛ جواد ملازاده