مقدمه ای بر مفروضات و جایگاه کشف و الهام در فرآیند یادگیری از دیدگاه عالمان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

هدف از نوشتار حاضر، تاکید بر نقش تهذیب نفس در درک حقایق کلی عالم هستی و تبیین جایگاه کشف و الهام در فرآیند یادگیری از دیدگاه عالمان اسلامی است. بررسی منابع حاکی از آن است که یادگیری می تواند به سه سطح: 1) یادگیری در حیوانات، 2) یادگیری در انسان، و 3) یادگیری در انسان های برگزیده تقسیم بندی شود. یادگیری در انسان های برگزیده، خود می تواند به دو نوع کشف و شهود که عمدتا" حاصل کوشش انسان (عامل درونی) و الهام و علم لدنی که نتیجة افاضة الهی (عامل بیرونی) است، تقسیم گردد. بر اساس این نظریه، تلاش برای یادگیری در سطوح اول و دوم منتهی به کسب "دانش" و دستیابی به سطح سوم فراگیری که با تلاش فرد و یا افاضة الهی انجام می پذیرد، منتهی به کسب معرفت (حکمت) می گردد. پس از شرح و تبیین این نگاه به یادگیری، تآکید بر ضرورت ارائة تلفیقی دانش و معرفت در مدارس و دانشگاه های کشور بر این نوشتار مهر ختام می زند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Placement of Transcendence and Inspiration in Learning Process from the Standpoints of Islamic Scholars

نویسندگان [English]

  • seyed Mohammad Reza Taghavi 1
  • seyed Ali Akbar Hosseini 1
  • seyed Hossein Salimi 2
  • Javad Mollazade 1
1 Department of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Department of Psychology, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study, the role of virtue in understanding reality of the world and the
placement of transcendence and inspiration in learning process from the standpoints
of Islamic scholars were emphasized. Based on the model, learning could be divided
into 3 levels including 1) learning in animal, 2) learning in man and 3) learning in
spiritual individuals. For the latest, two kinds of learning would be conceptualized.
First, learning via transcendence which is based on man effort (internal factor) and
second, learning via inspiration which leads to receiving the purest knowledge via
God effusions. Based on the model, learning in the first and second levels leads to
“acquisition of science”. However, learning in the third level leads to “acquisition of
wisdom (Maarefat)”. Consequently, the integration of both science and wisdom is
supposed to be a necessary action in formal education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • transcendence
  • Inspiration
  • Islamic scholars
  • learning model