از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان/ گروه علوم تربیتی

2 دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر کاوش چرایی ورود داوطلبان به حرفۀ معلمی و بازنمایی ماهیت آن در بستر زیست‌جهان و از دریچۀ نگاه دانشجومعلمان است. برای دستیابی به این هدف از روش خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی بهره گرفته شد و از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس‌کیودا برای تحلیل شرح‌حال‌ها استفاده شد. طبق نتایج، انگیزۀ داوطلبان از ورود به حرفۀ معلمی را می‌توان در چهار نوع دلیل «انتخاب سبک زندگی خاص»، «امتیازات شغلی»، «ترغیب اطرافیان» و «کارکرد اجتماعی» طبقه‌بندی کرد. همچنین، یافته‌ها نشان داد ماهیت و چیستی معلمی از چهار مفهوم «عشق»، «آموزش/ تدریس»، «پرورش» و «هنر برقراری ارتباط» تشکیل شده است. این نتایج نشاندهندة آن است که شناخت ماهیت معلمی از دید داوطلبان و بازشناسی دلایل و عوامل تأثیرگذار در ورود به حرفۀ معلمی باید بیشتر مدنظر متصدیان و کارگزاران تعلیم و تربیت قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the Reason to the Nature of Being a Teacher: Life-Exploration Based on Participatory Autobiography in the Context of Teaching and Education

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghorbani 1
  • Seyed Ebrahim Mirshah Jafari 2
  • ahmadreza nasr 3
  • Mohamadreza Neyestani 2
1 University of Esfahan
3 Department of educational science, Isfahan University
چکیده [English]

The present study aims at exploring the reason for entering voluntarily into the teaching profession as well as representation of its nature in the context of life-world and from the viewpoint of student-teacher. To achieve this goal, we used the method of participatory autobiography, and the MAXQDA software for analysis of qualitative data to analyze the autobiographies. According to the results, we may classify the students’ motivation for entering the teaching profession in four types as follows:  “choosing a certain lifestyle”, “occupational privileges”, “encouraging one’s associates”, and “social function”. Similarly, the findings show that the nature of being a teacher is composed of four concepts of “love”, “teaching”, “educating”, and the “art of establishing relationship”. These findings show that recognizing the nature of being a teacher in the eyes of the volunteers and restudying the reasons and factors effective in entering the teaching profession must be considered and investigated by those responsible for education system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher
  • student-teacher
  • autobiography
  • life stories
 
1. اولیچ، رابرت (1375)، مربیان بزرگ، ترجمۀ علی شریعتمداری، اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
2. بافکار، حسین (1382)، مشعل هدایت، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
3. باقری، خسرو و شهین ایروانی (1380)، «جایگاه نظریه‌های تربیتی در عمل معلم»، روانشناسی و علوم‌تربیتی، 31 (2)، ص‌123−138.
4. حیدری‌نقدعلی، ژیلا؛ محمد عطاران و غلامرضا حاجی‌حسین‌نژاد (1392)، «تجربه‌های دوران‌ تحصیل و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای معلم: پژوهشی خودمردم‌نگارانه»، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، 3 (1)، ص‌7−28.
5. رضوی، سیدمصطفی؛ مرتضی اکبری؛ مرتضی جعفرزاده و محمدرضا زالی (1392)، بازکاوی روش تحقیق آمیخته، تهران: دانشگاه تهران.
6. رفیعی، بهروز (1392)، مربیان بزرگ مسلمان (تلخیص جلد 1‌‌5 آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت)، تهران: سمت.
7. رهبریان، محمدرضا (1395)، مدرسه یا قفس بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر، تهران: علمی و فرهنگی.
8. رئوف، علی (1385)، سهم معلم، شیوۀ معلم: نگاهی به حرفه‌مندی‌های معلم، مشهد: شرکت به‌نشر.
9. شاتو، ژان (1388)، مربیان بزرگ، ترجمۀ دکتر غلامحسین شکوهی، تهران: دانشگاه تهران.
10. صافی، احمد (1389)، سیمای معلم: تکریم شخصیت، صلاحیت‌ها، مهارت‌ها، خاطرات و تجارب معلمان،تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
11. فاضلی، نعمت‌الله (1390)، مردم‌نگاری آموزش: چند مطالعه مردم‌نگارانه در زمینه آموزش و پرورش امروز ایران،تهران: نشر علم.
12. فریر، پائولو (1357)، فرهنگ سکوت، ترجمۀ علی شریعتمداری، تهران: چاپخش.
13. قنبری، مهدی و لیلا الماسی (1396)، «توصیفی از معلم شدن من: خودمردم‌نگاری یک دانش آموختۀ دانشگاه فرهنگیان»، تدریس پژوهی، 5 (4)، ص‌71−79.
14. کریمی، عبدالعظیم (1392)، تربیت چه چیز نیست؟ چگونه تربیت نکنیم، تهران: منادی تربیت.
15. ملکی، حسن (1391)، صلاحیت‌های حرفه معلمی، تهران: مدرسه.
16. مهرمحمدی، محمود (1392)، بازاندیشی فرایند یاددهی‌یادگیری و تربیت معلم، تهران: مدرسه.
17. هاشمی اردکانی، حسن؛ رضاعلی نوروزی و حسنعلی بختیارنصرآبادی (1387)، «درآمدی بر معرفت‌شناسی سهروردی و دلالت های تربیتی آن»، تربیت اسلامی، 3 (6)، ص‌161−180.
18. نیستانی، محمدرضا (1395)، ما در باران خواهیم ماند: نقد حال اصحاب دانش، اصفهان: یارمانا.
19. Ayers, W., (1988), Teaching and Being: Connecting Teachers' Accounts of Their Lives with Classroom Practice.
20. Butt, R. L, & Raymond, D., (1989), “Studying the nature and development of teachers' knowledge using collaborative autobiography”, International Journal of Educational Research, 13(4), 403-419.
21. Brown, T. C., (2015), Collaborative autobiography: a process for addressing educators' stress and awareness in 21st century public education (Doctoral dissertation).
22. Calderhead, J., & Shorrock, S. B., (1997), Understanding teacher education: Case studies in the professional development of beginning teachers, Psychology Press.
23. Creswell, J. W., (2012), Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
24. Cochran-Smith, M., & Demers, K. E., (2008), How do we know what we know? Research and teacher education, Handbook of research on teacher education, 1009-1016.
25. Connelly, F. M., & Clandinin, D. J., (1994), “Telling teaching stories”, Teacher education quarterly, 145-158.
26. Coulter, C., Michael, C, & Poynor, L., (2007), “Storytelling as pedagogy: An unexpected outcome of narrative inquiry”, Curriculum Inquiry, 37(2), 103-122.
27. Diehl, J. N., (2012), Collaborative autobiography: A vehicle for administrator reflection on multiple accountability pressures, Texas State University-San Marcos.
28. Durán Narváez, N. C., Lastra Ramírez, S. P., & Morales Vasco, A. M., (2013), “Autobiographies: A Way to Explore Student-Teachers' Beliefs in a Teacher Education Program”, Profile Issues in Teachers Professional Development, 15(2), 35-47.
29. Gough, N., (1994), “Narration, reflection, diffraction: aspects of fiction in educational inquiry”, The Australian Educational Researcher, 21(3), 47-76.
30. Gunn, A., Bennett, S., Evans, L. S., Peterson, B. J., & Welsh, J. L., (2013), “Autobiographies in preservice teacher education: A snapshot tool for building a culturally responsive pedagogy”, International Journal of Multicultural Education, 15(1).
31. Harding, K., & Parsons, J, (2011), “Improving teacher education programs”, Australian Journal of Teacher Education, 36(11), 4.
32. Körkkö, M., Kyrö-Ämmälä, O., & Turunen, T., (2016), “Professional development through reflection in teacher education”, Teaching and Teacher Education, 55, 198-206.
33. Lapadat, J. C., Black, N. E, Clark, P. G., Gremm, R. M., Karanja, L. W., Mieke, L. W., & Quinlan, L., (2010), “Life challenge memory work: Using collaborative autobiography to understand ourselves”, International Journal of Qualitative Methods, 9(1), 77-104.
34. Lapadat, J. C., (2009), “Writing our way into shared understanding: Collaborative autobiographical writing in the qualitative methods class”, Qualitative Inquiry, 15(6), 955-979.
35. Loughran, J., (2012), What expert teachers do: Enhancing professional knowledge for classroom practice, Routledge.
36. Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., & Taubman, P. M., (1995), Understanding curriculum as autobiographical/biographical text. Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses, 521-523.
37. Sharkey, J.A., (2001), A critical feminist teacher inquiry into the use of autobiography in teacher education. Pennsylvania State University. College o f Education. (Doctoral dissertation).
38. Durán Narváez, N. C., Lastra Ramírez, S. P., & Morales Vasco, A. M., (2013), “Autobiographies: A Way to Explore Student-Teachers' Beliefs in a Teacher Education Program”, Profile Issues in TeachersProfessional Development, 15(2), 35-47.
39. Tsang, W. K., (2004), “Teachers’ personal practical knowledge and interactive decisions”, Language Teaching Research, 8(2), 163-198.
40. Vosberg, M. M., (2008), Stories teachers tell: An analysis of published teacher narratives.‌ (Doctoral dissertation, University of CAPELLA).
41. Webster, L and Mertova, P., (2007), Using Narrative Inquiry as a Research Method, Rutledge Publications.