دوره و شماره: دوره 14، شماره 29، مهر 1398 
روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم

صفحه 9-30

10.30471/edu.2019.1563

محمد اسماعیل زاده؛ محمود ابوترابی؛ سید علی حسینی زاده؛ مهدی باکویی


بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

صفحه 75-95

10.30471/edu.2019.1566

محمود سعیدی رضوانی؛ عبدالله مهاجر؛ سید جواد قندیلی؛ اعظم محمدزاده قصر