بررسی اثربخشی آموزه‌های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات بر مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 89- 90

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزه‌های اخلاقی-اجتماعی سورة حجرات بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموران انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته‌شده از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، از میان مدارس منطقه دو شهر تهران، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای، ابتدا یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر کلاس 10 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون مهارت‌های ارتباطی استفاده شد. شاخص‌های آماری محاسبه شده عبارتند از: شاخص‌های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین و شاخص‌های آمار استنباطی مانند آزمون تحلیل کواریانس. یافته‌های تحقیق، نشان داد که آموزش آموزه‌های اخلاقی-اجتماعی سورة حجرات بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان در سطح 001/0 مؤثر است. علاوه بر یافتة فوق، از لحاظ محتوایی، از این آموزه‌ها مدلی استنباطی دربارة ارتباط ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Effectiveness of Social-Moral Teachings of Hojorat Sourah on Communication Skills of First Grade High School Students in Tehran District No.2 1389-1390

نویسندگان [English]

  • Morteza Karami 1
  • Sadr aldin Shariati 2
  • Masoumeh Esmaili 2
چکیده [English]

This study is carried out to determine the effectiveness of social-moral teachings of Hojorat Surrah on the communication skills of the students.  Methodology is experimental pretest posttest control group. To this aim, from among district 2 schools in Tehran, through stratified random sampling, a school was randomly selected for the study. Then, in the next stage 10 student from each class were selected for control and experimental group. To gather the data, the communication skill test was used. The statistics used in the study are mean, standard deviation, standard error of measurement, and ANCOVA. The findings revealed that this experimentation has been effective (p=0.001). Besides, an inferential model of communication, in terms of content, is proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • social-moral teachings
  • Communication Skills
  • Hojorat Surrah