دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 1-223 
تأثیر آوای قرآن‌ کریم بر اضطراب پیش از امتحان دانش‌ آموزان

صفحه 101-116

سید نبی الله قاسم تبار؛ ایراندخت فیاض؛ سید عبدالله قاسم تبار؛ حامد امیدی