ارزیابی مقایسه‎ای کیفیت فعالیت‌های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 اداره کل اموزش و پرروش استان قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‎ای کیفیت فعالیت‎های فوق‎ برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم براساس عناصر نه‌گانه کلاین انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی−پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می‎باشد. جامعه پژوهش شامل مدیران، مربیان و دانش‎آموزان دوره اول متوسطه شهر قم می‎باشد که با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی ساده و برحسب جدول مورگان به ترتیب 119، 140 و 401 نفر به‎عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‎آوری اطلاعات، پرسش‎نامه محقق‎ ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسش‎نامه به‎وسیله صاحب‎نظران حوزه مربوطه و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون t تک نمونه‎ای، تحلیل واریانس کروسکال−والیس و آزمون U مان ویتنی استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان داد: 1. از دیدگاه مدیران فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد «اهــداف و مواد آموزشی» در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 2. از دیدگاه مربیان فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در بعد «زمان یادگیری» در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 3. از دیدگاه دانش‎آموزان فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد اهداف، محتوا، مـواد آموزشـی، فعالیت‎های یادگیری، راهبردهای اجرا، ارزشیابی، گروه‎بندی، زمان و فضا در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of the Quality of Extracurricular Activities Implemented in High Schools in Qom

نویسندگان [English]

  • mohsen dibaei saber 1
  • ali heydari Qomi 2
  • amir hoshang Mollahoseini 2
1 shahed university
2 Department of Education of Qom Province
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the quality of extracurricular activities implemented in high schools in Qom based on nine elements of Klein. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The study population includes principals, educators and junior high school students who were selected as a sample using simple random stratified sampling method, and 140, 119 and 401 people were selected respectively according to Morgan table. The data collection tool was a researcher-made questionnaire.
The form and content validities of the questionnaire were calculated by experts in the relevant field, and the reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient to be 0.97. Descriptive and inferential statistical methods such as one-sample t-test, Kruskal-Wallis analysis of variance and Mann-Whitney U test were used to analyze the data.
The research findings showed: (1) from the point of view of the managers of extracurricular activities implemented are in an unfavorable situation in the dimensions of "goals and educational materials". (2) From the educators' point of view, the extracurricular activities implemented are in an unfavorable situation in the "learning time" dimension. (3) From the students' point of view, the extracurricular activities implemented are in an unfavorable situation in the dimensions of objectives, content, educational materials, learning activities, implementation strategies, evaluation, grouping, time and space

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Extracurricular Activities
  • Implemented Curriculum
  • Nine Elements of Klein
  • Junior High School
  • Qom Education
1. ابراهیمی، نامدار (1397)، «برنامه درسی فوق برنامه»، دانش‌نامه برنامه درسی، انجمن مطالعات برنامه درسی، تهران، ایران.
2. اژدریان، امیر (1387)، «بررسی نگرش دانش‎آموزان استان خراسان رضوی نسبت به فعالیت‌های غیردرسی (فوق برنامه) و عوامل مؤثر بر آن»، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی.
3. امام‌جمعه، سیدمحمدرضا؛ غلامعلی احمدی و مهین تیمورنیا (1392)، «بررسی تطبیقی فعالیت‌های فوق برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی»، مجلۀ علمی پژوهشی پژوهشهای برنامۀ درسی، انجمن‎ مطالعات‎ برنامۀ ‎درسی ‎ایران، دوره‎ 3،‎ ش1، ص65−91.
4. درزی رامندی، هادی؛ مرجان کیان، عفت عباسی و غلام‌رضا حاجی‌حسین‌نزاد (1398)، «طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر فعالیت‌های فوق برنامه در دوره ابتدایی براساس الگوی کلاین»، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، س7، ش14، ص193−230.
5. دیبایی‌صابر، محسن (1399)، «شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های یادگیری غیررسمی معلمان دوره اول متوسطه (مورد مطالعه: معلمان دوره اول متوسطه شهر تهران)»، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، س7، ش26.
6. فتحی‌واجارگاه، کورش (1398)، اصول و مفاهیم برنامه درسی، تهران: بال.
7. فتحی‌واجارگاه، کورش (1399)، برنامه درسی به سوی هویت‌های جدید، تهران: آییژ.
8. کریمی، فریبا (1387)، «مطالعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 2(4)، 165−164.
9. ملکی، حسن (1399)، آشنایی با فعالیت‌های تربیتی اجتماعی، انتشارات آییژ.
10. نادری، امیر؛ غلامحسین حاجی‌حسین‌نژاد، عزیزالله تاجیک‌اسماعیلی و حسن‌رضا زین‌آبادی (1391)، «ویژگی‌های اهداف فعالیت‌های فوق برنامه دانش‌آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ش24، س8، ص72−98.
11. Albayrak, Hüsna; Sener, Tülin (2021), The Relationship between Participation in Extracurricular Activities and Motivation of Foreign Language Learning. International Journal of Psychology and Educational Studies, v8 n2 p122−132.
12. Altan, Bilge Aslan; Altintas, Havva Ozge (2017), Professional Identities of Vocational High School Students and Extracurricular Activities. Journal of Education and Training Studies, v5 n7 p46−52.
13. Asio, John Mark R.; Francisco, Christopher D. C.; Nuqui, Alvin V (2021), The Relationship between Multiple Intelligences and Participation Rate in Extracurricular Activities of Students from a Catholic Education Institution. Online Submission, International Journal of Professional Development, Learners, and Learning v3 n1 Article ep2107.
14. Bartkus, K. R., Nemelka, B., Nemelka, M., & Gardner, P. (2012), Clarifying the meaning of extracurricular activity: A literature review of definitions. American Journal of Business Education, 5(6), 693−704. http://dx.doi.org/10.19030/ajbe.v5i6.7391.
15. Demydovych, O., & Holik, O. (2020), Speaking club as an interactive extracurricular activity in learning English for professional purposes at medical universities. Advanced Education, 7(14), 4−10.
16. Kara, Ömer Tugrul (2016), Views of Turkish Teachers on Extracurricular Activities at Secondary Schools. Acta Didactica Napocensia, v9 n4 p1−14.
17. King, A. E., McQuarrie, F. A., & Brigham, S. M. (2020), Exploring the relationship between student success and participation in extracurricular activities. SCHOLE: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 1−17.
18. Kuimova M. V., & Polyushko, D. A. (2015), Dramatization of extracurricular activities as a means to enhance foreign language teaching. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(1), 72−73.
19. Villarreal, Victor (2017), Differences in Extracurricular Activity Participation Intensity among Middle School Students: Implications for Hispanic Youths. Journal of AtRisk Issues, v20 n1 p17−26.