دوره و شماره: دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 1-92 
فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش‎های تجربی

صفحه 59-73

10.30471/edu.2021.7949.2473

جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی