دوره و شماره: دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 1-150