تبیین ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه بیرجند، ایران

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه بیرجند

3 رئیس دانشکده روانشناسی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها است. رویکرد مقاله کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران (2007) است. جامعه پژوهش متشکل از 87 مقاله درباره ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎هاست که بین سال‎های 2000 تا 2020 میلادی در مجلات علمی معتبر ارائه شده‎اند. نمونه پژوهش شامل 31 مقاله است که به صورت هدفمند جمع‎آوری و براساس پایش موضوعی داده‎ها انتخاب شدند. داده‎های مقاله از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گردآوری شده‎اند. براساس تجزیه و تحلیل داده‎ها، ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها در دو بعد چرایی برنامه درسی آموزش ارزش‎ها در قالب ضرورت‎ها و نیازهای فردی و ضرورت‎ها و نیازهای اجتماعی و بعد چگونگی برنامه درسی آموزش ارزش‎ها در قالب مقولاتی مانند اهداف: غایی، کلی و جزیی؛ محتوا: اصول، چگونگی سازماندهی، الگوی سازماندهی و مفاهیم؛ راهبردهای یاددهی−یادگیری: مستقیم، نیمه‎مستقیم و غیرمستقیم؛ مواد و منابع یادگیری: منابع مکتوب و منابع غیرمکتوب؛ نیروی انسانی: نقش معلم و صلاحیت‎های معلم؛ گروه‎بندی: گروه همیاری؛ تجارب یادگیری: تجارب فردی و تجارب گروهی؛ مکان: اصلی و فرعی؛ زمان: رسمی و غیررسمی و ارزشیابی: شفاهی و عملی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Features of Values Education Curriculum

نویسندگان [English]

 • fateme gholamzade 1
 • mohamamd akbaryborng 2
 • Mohsen Ayati 3
1 Educational Sciences, Faculty of Behavioral Sciences, Birjand University, Iran
2 Educational Sciences, Faculty of Behavioral Sciences, Birjand University
3 Educational Sciences, Faculty of Behavioral Sciences, Birjand University
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the features of values education curriculum. The approach of the article is qualitative , and its method is systematic review based on the model of Wright et al. (2007). The research community consists of 87 articles on the features of the value education curriculum presented in prestigious scientific journals between 2000 and 2020. The research sample consists of 31 articles purposefully collected and selected based on thematic monitoring of data. The data of the article are collected from the qualitative analysis of the studied documents. Based on data analysis, the characteristics of the value education curriculum were extracted in two dimensions. (1) Why should we have value education curriculum in the form of individual needs and needs and social needs and dimensions? (2) How should we have the value education curriculum in the form of objectives such as goals: final, general and partial; Content: principles, how to organize, organizing pattern and concepts; Teaching−learning strategies: direct, semi−direct and indirect; Learning materials and resources: written and non−written resources; Manpower: The role of the teacher and the teacher's competencies; Grouping: Collaborative group; Learning experiences: individual and group experiences; Location: main and secondary; Time: formal and informal and evaluation: oral and practical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • value education
 • curriculum
 • systematic review
 1.  


  1. ابوالحسنی، زهرا (1396)، «ارزشیابی آموزش ارزش‎ها با محوریت اصول ارزش‎شناسی در کتاب درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی»، فصلنامه پژوهشهای کیفی در برنامه درسی، 2 (9)، ص110−138.

  2. احمدزاده، مصطفی (1389)، «ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم»، پژوهشهای قرآنی، 16 (61)، ص114−137.

  3. احمدی، پروین (1396)، طبقهبندی جیکوبز، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

  4. اسفندیاری، محمدعلی (1385)، «بررسی تطبیقی انواع هنجارشکنی‎های دانش‎آموزان در مدارس»، پایاننامۀ دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت ‎معلم، تهران.

  5. افکاری، فرشته (1393)، «نقد و بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی در کتاب‎های درسی بخوانیم، بنویسیم، قرآن، هدیه‎های آسمان، تعلیمات اجتماعی و طراحی الگوی برنامه درسی»، رساله برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  6. امیری پبدنی، خیرالله و هادی حسینخانی (1394)، «الزام نفس به مثابه یک روش تربیتی در تعلیم ‎و تربیت ارزش‎ها»، معرفت، 24 (215)، ص93−106.

  7. ایمانی، محسن و اسماعیل بابایی (1387)، «ارزش‎شناسی فارابی و دلالت‎های آن در تربیت اخلاقی (با تأکید بر اهداف، اصول و روش‎ها)»، تربیت اسلامی، 3 (7)، ص81−104.

  8. باقری، ایوب (1395)، «بررسی عوامل تأثیرگذار بر پرخاشگری دانش‎آموزان پسر متوسطه دوره دوم با معلمان در شهرستان بستک، به راهنمایی: موسی جاودان، دانشگاه هرمزگان، مقطع کارشناسی ارشد»، علوم تربیتی، تحقیقات آموزشی.

  9. بناهان، مریم (1393)، «تبیین مبانی ارزش‎شناسی سند ملی آموزش و پرورش در رویارویی با بحران اخلاقی»، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 22 (23)، ص127−148.

  10. توکلی، عبدالله (1391)، «تحلیل جایگاه ارزش‎ها در مدیریت؛ گامی در نظریه‎پردازی مدیریت اسلامی»، روششناسی علوم انسانی، 18 (71)، ص99−118.

  11. جان‎بزرگی، مسعود و خیرالنسا مستخدمینی حسینی (1384)، «بررسی شیوع افسردگی در دانش‎آموزان مدارس شهر تهران»، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 10 (6)، ص379−383.

  12. جعفری، مهدی (1385)، «ارزش‎ها و ضد ارزش‎ها»، فرهنگ اصفهان، (32)، ص48−55.

  13. حاج غلامرضایی، مهناز (1391)، «نکات مرتبط با محتواهای آموزش ارزش‎های دینی و اخلاقی»، اسلام و پژوهشهای تربیتی، 4 (2)، ص165−188.

  14. حاج غلامرضایی، مهناز و حمیدرضا علوی (1396)، «ارزشیابی تربیتی، جایگاه ارزشیابی درآموزش ارزش‎ها»، معرفت، 26 (227)، ص29−41.

  15. حسنی، محمد (1383)، «بررسی دیدگاه ارزش‎شناسی علامه طباطبایی و دلالت‎های آن در تربیت اخلاقی»، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، ص199−244.

  16. حقیقت، شهربانو و محمد مزیدی (1387)، «بررسی و ارزیابی زمینه فلسفی و روش‎های آموزشی چهار رویکرد تربیت اخلاقی معاصر»، اندیشه دینی، 8 (26)، ص105−134.

  17. حکیم‎زاده، رضوان و سیدامین موسوی (1387)، «آموزش ارزش‎ها در محتوای کتاب‎های درسی دینی دوره راهنمایی: بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای وضعیت مطلوب»، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 3 (11)، ص95−117.

  18. حیدری، محمدحسین؛ زینب اعرابی و راضیه امامیه (1391)، «بررسی تطبیقی ارزش‎ها در اسلام و لیبرالیسم و دلالت‎های تربیت اخلاقی آن در اسلام»، اسلام و پژوهشهای تربیتی، 4 (8)، ص85−106.

  19. خالدی، محسن (1395)، «بررسی نقش معلم در تربیت دینی و اخلاقی دانش‎آموزان (مطالعه موردی: دانش‎آموزان متوسطه شهر مریوان»، کنگره پیشگامان پیشرفت، ص613−621.

  20. خزایی، حبیب‎الله؛ منصور رضایی، محمدرسول قدمی، مسعود طهماسیان، اعظم قاسمی‎مبرا، الهام شیری (1389)، «رابطه بین سطوح ارزش‎های مذهبی و میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه»، بهبود، 4 (1)، ص66−72.

  21. خسروی، زهره و خسرو باقری (1387)، «راهنمای درونی کردن ارزش‎های اخلاقی از طریق برنامه درسی»، مطالعات برنامه درسی، 2 (8)، ص81−105.

  22. روحانی دهکردی، سولماز و اشرف باقری قلعه سمیعی (1391)، «مدرسه و نقش آن ‎در تعلیم ‎و ‎تربیت ارزش‎ها»، معرفت، 21 (179)، ص95−103.

  23. زارعان، محمدجواد؛ ابوالفضل ساجدی و حسین خطیبی (1391)، «رویکردهای رایج به تربیت ارزش‎های دینی و مقایسه آنها با رویکرد اسلامی»، اسلام و پژوهشهای تربیتی، 4 (2)، ص9−31.

  24. زارعی سمنگان، رضا؛ سیدرسول حسنی کوهستانی، غلامعلی زارع و محمدرضا قنبری (1391)، «ارزش‎ها و شیوه‎های شکوفاسازی آنها»، معرفت، 21 (179)، ص31−45.

  25. سعیدی رضوانی، محمود (1386)، «بررسی وضع مطلوب و موجود تربیت دینی و اخلاقی دانش‎آموزان و تبیین آن با توجه به عوامل درون‎دادی و فرایندی»، کمیتۀ مؤلفه‎های اصلی آموزش و پرورش، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش.

  26. سمیعی، فاطمه؛ حسین نائلی و حمیدطاهر نشاط‎دوست (1384)، «بررسی رابطه بین نظام ارزش‎ها و خلاقیت در دانشجویان»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 9 (12)، ص83−98.

  27. شاطریان بیدگل، محسن؛ زهرا اسمی جوشقانی و فهیمه نوریان آرانی (1392)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ناهنجاری‎های رفتاری دانش‎آموزان»،‎ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 5 (3)، ص123−135.

  28. شاملی، عباسعلی؛ حسن ملکی و حمیدرضا کاظمی (1390)، «برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی»، اسلام و پژوهشهای تربیتی، 2 (3)، ص77−98.

  29. عباسی، ذکیا (1396)، «طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه‎های اخلاقی قران کریم براساس تفسیر المیزان»، رساله برنامهریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  30. عبدالحسینی،احمد؛ عزت الله نادری و مریم سیف نراقی (1394)، «طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‎آموزان دوره اول متوسطه براساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم»، پژوهشهای اخلاقی، 6 (2)، ص101−116.

  31. عریضی، حمیدرضا و افشین صلاحیان (1392)، «بررسی رابطه بین نظام ارزشی دانش‎آموزان و ملاک‎های انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه در شهر اصفهان»، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 11 (45)، ص125−148.

  32. علوی، سیدحمیدرضا و مهناز حاج غلامرضایی (1391)، «روش‎شناسی آموزش ارزش‎های اخلاقی و دینی»، اسلام و پژوهشهای تربیتی، 4 (2)، ص107−132.

  33. عیسی‎زادگان، علی (1391)، «نظام ارزش‎ها، شخصیت و تغییر»، معرفت، 21 (79)، ص79−93.

  34. فتحی و اجارگاه، کوروش (1392)، اصول برنامهریزی درسی، تهران: ایران‎زمین.

  35. فتوحی، سیدحسن و محمدرضا موسوی‌نسب (1394)، «راهکارهای اتقال ارزش‎های دینی به کودکان دبستانی»، معرفت، 24 (209)، ص107−116.

  36. فخری، زهرا؛ عصمت دانش، شهریار شهیدی، علیرضا سلیمی‎نیا (1391)، «کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیر جانباز»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6 (4)، ص25−42.

  37. فلاح‎رفیع، علی (1391)، «روش‎شناسی الگو در انتقال ارزش‎ها»، اسلام و پژوهشهای تربیتی، 4 (2)، ص33−57.

  38. کارور، نجمه؛ فریبا خوشبخت و محمد مزیدی (1393)، «فهم آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی شهر شیراز از دیدگاه معلمان پایه اول»، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، 4 (2)، ص131−162.

  39. کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  40. کریمی، عبدالعظیم (1390)، مراحلشکلگیریاخلاقدرکودکباتأکیدبررویکردهای تحولی، تهران: انتشارات تربیت.

  41. کوپایی، علی؛ احقر قدسی و فریبا رمضانپور (1389)، «رابطه نظام ارزش‎ها با هویت ملی دانش‎آموزان مطالعه موردی: دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران»، مطالعات ملی، 11 (4)، ص3−25.

  42. لطف‎آبادی، حسین (1385)، «آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش‎آموزان»، نوآوریهای آموزشی، 5 (17)، ص4−39.

  43. محمدی، زهرا و شعله امیری (1395)، «مقایسه دیدگاه درگیری عاطفی و میزان همدلی در دانش‎آموزان زورگو و قربانی زورگویی»، فصلنامه سلامت روانی کودک، 3 (1)، ص19−27.

  44. مصباح، محمدتقی، (1391)، «نگاهی دوباره به قرب الهی»، معرفت، 21 (179)، 7-14.

  45. مظاهری، حسن؛ نعمت الله موسی‎پور، فائزه ناطقی و محمد سیفی (1395)، «بررسی سبک زندگی اسلامی در برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش»، نوآوریهای آموزشی، 15 (59)، ص7−36.

  46. مقتدری، نازفر؛ ژاله رفاهی و صدرالله خسروی (1390)، «اثربخشی آموزش ارزش‎های زندگی به کودکان پیش‎دبستانی بر سلامت روان و رشد اجتماعی آنان»، روشها و مدلهای روانشناختی، 1 (3)، ص65−82.

  47. موسوی، ستاره و محمدرضا نیلی (1393)، «تحلیل و بررسی نمود ارزش‎های انسانی و اخلاقی در حوزه برنامه‎ریزی درسی»، مهندسی فرهنگی، 8 (79)، ص120−142.

  48. مهرمحمدی، محمود (1391)، «تبیین و بازشناسی ظرفیت نظریه‎های ناظر به آموزش ارزش‎ها در نظام آموزشی از منظر اثربخشی»، نوآوریهای آموزشی، 11 (46)، ص81−97.

  49. نبوی، عبدالحسین؛ علی‎حسین حسین‎زاده و هاجر حسینی (1387)، «بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی−اقتصادی و هویت قومی براساس امنیت اجتماعی»، دانش انتظامی، 1 (39)، ص9−36.

  50. نبوی، عبدالحسین؛ عبدالرضا نواح و افسانه حسینوند (1396)، «بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش‎آموزان (مورد مطالعه: دانش‎آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز)»، توسعه اجتماعی، 11 (4)، ص7−36.

  51. نصیری، فخرالسادات؛ شیرین ایزدی مغز، احمد حسین فلاحی و اژدر شمخانی (1390)، «درونی کردن ارزش‎های اسلامی در میان دانش‎آموزان از دیدگاه مربیان تربیتی»، مهندسی فرهنگی، 6 (57 و 58)، ص47−85.

  52. نوظهوری بهرآبادی، رامین و سمیه رسولی (1391)، «آموزش ارزش‎ها در برنامه درسی دینی دوره پیش حرفه‎ای: بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای وضعیت مطلوب»، کودکان استثنایی، 12 (1)، ص65−73.

  53. وحدانی اسدی، محمدرضا؛ داریوش نوروزی، هاشم فردانش، خدیجه علی‎آبادی و خسرو باقری (1395)، «اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخلاقی»، روانشناسی تربیتی، 12 (40)، ص191−211.

  54. یاری‎قلی، بهبود؛ محمد حرفتی سبحانی، جواد قصاب‎زاده، فاطمه سیوانی‎زاد، حبیبه رحیمی (1396)، «ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی»، راهبرد اجتماعی فرهنگ، 6 (24)، ص77−108.

  55. مطهری، مرتضی (1382)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا.

  56. Berkowitz, M, W, (2011), What Works in Values Education, International Journal of Educational Research, 50, 153−158.

  57. Bhatia, M, S, Bhasin, S, K, Upreti, R, Pandit, M, Singh, N, P, (2007), A Study of Personal Values in Adolescents, Delhi Psychiatry Journal,10 (1), 59−61.

  58. Campbell, E, (2008), Review of the Literature: the Ethics of Teaching as a Moral Profession, Curriculum Inquiry, 38,4, 357−385.

  59. Curren, R, kotzee, B, (2014), Can Virtue be measured, Theory and Research in Education, 12, 3, 266−282.

  60. Demirel, M, (2009), A review of elementary education curricula in Turkey: Values and values education. World Applied Sciences Journal, 7, 670−678.

  61. Demirel, M, Ozmat, D, (2016), Primary school teachers’ perceptions about character education, Educational Research and Reviews, 11(17), 1622−1633.

  62. Etherington, M, (2013), Values Education: Why the Teaching of Values in Schools is Necessary, But Not Sufficient, Journal of Research on Christian Education, 22,2, 189−210.

  63. Halstead, J, M, Pike, M, A, (2006), Citizenship and moral education: Values in action. New York, NY: Routledge.

  64. Haydon, G, (2004), Values education: sustaining the ethical environment, Journal of Moral Education, 33, 2, 115−129.

  65. Ho,W,Ch, (2006), Challenges to Values Education in Hong Kong School Music Education, Asia Pacific Journal of Education, 26,2, 225−241.

  66. Huitt, W. (2004). Values, Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved from: http://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/values.html.

  67. Jones, T, M, (2009), Framing the framework: Discourses in Australia’s national values education policy, Educational Research for Policy and Practice, 8, 35−57.

  68. Katılmış, A, (2017), Values education as perceived by social studies teachers in objective and practice dimensions, Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 1231−1254.

  69. Keddie, A, (2011), Whole school values and the socially transformative potential of philosophy education, Pedagogies: An International Journal, 6,4, 296−311.

  70. Lai, L, S, To, W, M, Lung, J, W,Y,  Lai, T, M, (2011), The perceived value of higher education: the voice of Chinese students, High Education, 63 (2012), 271−287.

  71. Lavere, P, Tammik, A, (2017), Value Education in Estonian Preschool Child Care Institutions, Journal of Teacher Education for Sustainability, 19, 1, 129−146.

  72. Lickona, T , (1993), The Return of Character Education, Educational Leadership, 51(3): 6−11. Retrieved from http://www.hi−ho.ne.jp/taku77/refer/lickona.htm.

  73. Lovat, T, (2017), Values education as good practice pedagogy, Evidence from Australian empirical research, Journal of Moral Education, 46,1, 88−96.

  74. Lovat, T, Clement, N, Kerry Dally, K, Toomey, R, (2010), Values education as holistic development for all sectors: researching for effective pedagogy, Oxford Review of Education, 36,6, 713−729.

  75. Lovat, T, Clement, N, T, (2008), Quality teaching and values education: coalescing for effective learning, Journal of Moral Education, 37,1, 1−16.

  76. Lovat, T, J, (2010), Synergies and Balance between Values Education and Quality Teaching, Educational Philosophy and Theory,42, 4,489−500.

  77. Lovat, T. (2011), Values education and holistic learning: Updated research perspectives. International Journal of Educational Research,50,148−152.

  78. Missaghian, R, (2010), Teacher Perceptions of Their Role as Moral Educators, Thesis: The Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto.

  79. Nesbitt, E., Henderson, A, (2003), Religious Organisations in the U and Values Education Programmes for Schools. Journal of Beliefs & Values, 24(1), 75−88.

  80. Okoli, C, Schabram, K, (2010), Aguide to conducting a‎systematic literature review of information systems research. Retrieved October, 2014, fromhttp://sprouts.aisnet.org/10/26.

  81. Parrilla, A,(2001), Values education: A contribution towards facing behaviour problems in Schools, Emotional and Behavioural difficulties in mainstream schools, 91−112.

  82. Perry L,G, Tod, C.R, (2009), christianity and moral identity in higher education. Pelgrave mecmillan.

  83. Prashar, A, (2015), Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study. Journal of Education for Business, 90 (3), 126−38.

  84. Robson, J, V, K, (2019), Participatory pedagogy for values education in early childhood education, European Early Childhood Education Research Journal, 27,3, 1−12.

  85. Ryan, K, (2002), Mining the Values in the Curriculum. Educational Leadership, 16−18.

  86. Şahinkayası, Y, Kelleci, O, (2013), Elementary School Teachers’ Views on Values Education, Social and Behavioral Sciences, 93 ,116−120.

  87. Silcock, P, Duncan, D, (2001), Values Acquisition and Values Education: Some Proposals, British Journal of Educational Studies, 49,3, 242−259.

  88. Taylor, M, (1994), Overview of values education in 26 European countries, In M, Taylor (Ed.), Values education in Europe: A comparative overview of a survey of 26 countries in 1993, Dundee: Scottish Consultative Council on the Curriculum.

  89. Taylor, M, (2000), Values education: Issues and challenges in policy and school practice, Education, Culture and Values, 2, 151−168.

  90. Thornberg, R, Oguz, E, (2013), Teachers’ views on values education: A qualitative study in Sweden and Turkey, International Journal of Educational Research, 59, 49−56.

  91. Ulavere, P, Veisson, M, (2017),Assessments by principals, teachers &parents on values education in Estonian kindergartens, Early Years An International Research Journal, 1−25.

  92. Veugelers, W, (2000), Different Ways of Teaching Values, Educational Review, 52,1, 37−46.

  93. Willemse, M, Lunenberg, M, Korthagen, F, (2005), Values in Education: a Challenge for Teacher Educators, Teaching and Teacher Education, 21, 205−217.

  94. Wright R, Brand R, Dunn W, Spindler K, (2007), How to write a systematic review, CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH Number 455, pp. 23−29.

  1. 95.  Xiaoman, Z, Cilin, L, (2004), Teacher training for moral education in China, Journal of Moral Education, 23,4,481−494.

  96. Zimmerman, M, J, (2010), Intrinsic vs. Extrinsic Value. Retrieved from: http://plato.stanford.edu/entries/value−intrinsic−extrinsic.