تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان توجه کتاب های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی به فرهنگ ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 4 عنوان با 24 جلد کتاب بوده که در سال 1387 چاپ شده و تمام آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه‌گیری چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش بیانگر آن است که 1- در مجموع 1230 مرتبه به محورها و مولفه های مفهومی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده است. میزان آن در کتابهای فارسی، هدیه های آسمانی، اجتماعی و تاریخ به ترتیب 626، 230، 287 و 87 مرتبه بوده است. 2- بیشترین توجه به محور ایثار، در کلاس دوم راهنمایی و کتاب فارسی دوم راهنمایی شده و کمترین توجه به محور سایر اصطلاحات، در کلاس دوم ابتدایی و کتاب های تاریخ اول و دوم راهنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Textbooks focus on sacrifice and martyrdom: the case of general education period

نویسندگان [English]

  • Raza Jafari Harandi 1
  • Ali Yazdkhasti 2
1
2
چکیده [English]

The main of this research is to shed light on the extent the textbooks in general
education focus on the concepts of sacrifice and martyrdom. The methodology used
in this study is descriptive and content analysis in an applied approach. The sample
consisted of four titles with 24 volumes published in the solar year 1378. The
instrument used in the study was a checklist developed by the researcher and the
results were analyzed using descriptive statistics. The findings revealed that firstly,
1230 times the parameters of martyrdom and sacrifice were mentioned. The number
of repetition in Farsi books, heavenly gifts, social teachings, and history were 626,
230, 287, and 87, respectively. Secondly, the most focus on the concept of sacrifice
is seen in the second year of guidance school, and the least attention is in the second
year of elementary school, the history book of the first and second
year of guidance school

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • textbook
  • sacrifice
  • martyrdom
  • elementary school
  • guidance school