دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393 
ارزیابی برون داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)

صفحه 95-117

محمود سعیدی رضوانی؛ حسین باغگلی؛ عبدالله مهاجر