اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

3 کارشناس ارشد رشته آموزش و پرورش ابتدایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی مراکز پیش دبستانی و مهدهای قرآنی در مهارتهای خواندن و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دبستان بود. جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبستان شهرستان فریمان در سال تحصیلی 90-91 بود. از جامعه یاد شده نمونه ای 146 نفری انتخاب شد. برخی از شرکتت کنندگان دوره پیش دبستانی را در  پیش دبستانی قرآنی گذرانده بودند، برخی پیش دبستانی نرفته بودند و  عده ای هم در پیش دبستانی های عادی بوده اند.  برای جمع آوری داده ها از  پرسش نامه های محقق ساخته و انطباق یافته یادگیری  خودتنظیمی و مهارتهای خواندن ویژه کودکان دبستانی استفاده شد. داده‌های پژوهش  با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمونهای تعقیبی مربوطه تحلیل شد.
نتایج نشان داد کودکانی که به پیش دبستانی قرآنی رفته اند از توانایی خواندن بالاتری نسبت به  بقیه گرو هها  برخوردارند و برنامه‌های پیش دبستانی قرآنی بر پیشرفت مهارتهای خواندن آنان تاثیر مثبتی داشته است (p</05). همچنین دانش آموزانی که قبلا در مراکز پیش دبستان بوده اند نسبت به کسانی که نبوده اند نیز از   مهارتهای خواندن بهتری برخوردار بودند (p</05). همپنین نتایج نشان داد که دانش آموزانی که در مهدهای قرآنی بودند از مهارتهای خودتنظیمی با لاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند، اما به  لحاظ آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of regular and Quran preschools on self-regulating learning and reading skill in first grade of elementary school

نویسندگان [English]

  • Hossein Kareshki 1
  • Majid Pakdaman 2
  • Fateme Qorbani 3
چکیده [English]

                           
Aim: The main objective of this research program investigating the role of pre-school centers and Quran pre-school on self-regulating learning and reading skill in first-grade students.
 Method: Statistical population is all of students in first grade elementary schools of Fariman city in academic year of 1390-91. We selected 146 students from this population.  Cluster random sampling method was used. students had be in regular pre-school groups, Quran pre-school and not preschool before elementary school. We developed and used self-regulating learning and reading skill scales for gathering data. Data analysis was computed by ANOVA and Related Post Hoc tests.
 Results: Results show that students that had been in Quran preschool have better reading than group that had not went preschool (p Conclusion: Preschool programs, in specially, Quran preschools, have important role on development of reading skills and self-regulation learning, and then it should be spread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulating - reading skills - pre-school programs
  • Islam education