ارزیابی برون داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هیئات مذهبی یکی از کانون­های تربیت دینی غیررسمی و دارای تاریخچه­ای طولانی در تاریخ ایران می­باشند. پژوهش حاضر تلاش نموده است با انجام مقایسه­ای بین افراد هیئتی و غیرهیئتی، میزان اثرگذاری این مراکز بر مخاطبان خود را مورد سنجش قرار دهد. به این منظور پرسشنامه­ای در قالب چهار مقوله (هویت دینی، هویت ملی، ارزش­های اجتماعی- اخلاقی و باورهای فردی) ساخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان29-17 سال مشهدی بودند که در دو گروه هیئتی و غیرهیئتی دسته­بندی­ ­شدند. به دلیل عدم وجود آمار دقیق از افراد هیئتی و غیرهیئتی روش نمونه­گیری در مرحله تعیین طبقه‌ای غیر نسبتی بوده است.
مقایسه صورت گرفته نشان داد که افراد هیئتی در هر چهار مقوله به­طور معناداری از افراد غیرهیئتی بالاتر هستند، ضمناً نمره افراد هیئتی در سه مقوله هویت دینی، هویت ملی و باورهای صحیح فردی از میانگین طیف (نمره متناظر با نقطه برش 50 درصدی) به‌طور معناداری متفاوت و بالاتر است و در مقوله ارزش­های اجتماعی­ به طرف منفی متمایل می­باشد. در مجموع می‌توان چنین استنباط کرد که برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی در دو مقوله هویت ملی و باورهای فردی رضایتبخش است، در مقوله هویت دینی در حد انتظار نیست و در مقولة ارزش‌های اجتماعی رضایتبخش نیست.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of educational output of religious communities (heyaat) (The case of Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • Mahmood saeedi Rezvani 1
  • Hossein Baghgoli 1
  • Abdollah Mohajer 2
چکیده [English]

Religious communities as a center for informal religious education have a long
history in Iran. This study is an attempt to compare the religious community
members and non−members and the influences it might have on the persons. To do
so, a four−part questionnaire which addressed the religious identity, national
identity, moral−social values, and personal beliefs, respectively, was developed.
The samples include the young attendants aged 17−29 from the city of Mashhad
categorized in two groups, namely community members and nonmembers. The
sampling procedure is random. The results revealed that the members are
significantly higher than nonmembers in the four items; moreover, the scores of the
members in three parts− religious identity, national identity, and personal beliefs−
were higher than the average continuum and in social values the trend was negative.
As a whole, it is inferred that educational output of the religious communities in two
parameters−national identity and personal beliefs− is satisfactory, in religious
identity is not as expected and in social values it is unsatisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • social values
  • religious non government organizations
  • Mashhad
  • religious identity