تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری فقه تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

نوشتار حاضر، با هدف تمرکز بر مفهوم تربیت و ارائه تعریفی نو از آن بر اساس روش توصیفی- تحلیلی، در صدد است تا با استمداد از مفاهیم فلسفی، میزان انطباق مفهوم «تربیت» بر مفهوم «حرکت در فلسفه» را تبیین نماید. بدین منظور، در بخش اول، معانی لغوی واژه تربیت در سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی بررسی و برای راه‌یابی به معنایی واحد از این واژه در زبان عربی، از میان دو ریشه «رب ب» و «ر ب و»، ماده دوم ترجیح داده شد. بخش بعدی پژوهش، کاربردها و اصطلاحات تخصصی تربیت را بررسی کرده، با طبقه‌بندی تعاریف موجود و تبیین دو گونه روش‌شناسی برای تعریف تربیت (تعریف ارزشی و تعریف تحلیلی)، رهیافت دوم را مدنظر قرار داد و با این تحلیل که «تغییر و تحول تدریجی در گستره زمان» عنصر اصلی تربیت به شمار می‌رود، فرضیه تطبیق مفهوم تربیت با مفهوم حرکت در فلسفه را پیش کشید. در ادامه، عناصر شش‌گانه حرکت در فلسفه بر مفهوم تربیت تطبیق شد و میزان انطباق مفهوم تربیت بر مقولاتی که فلاسفه حرکت را در آنها جاری می‌دانند، مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، تعریفی از تربیت ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition of education and its adaptation to philosophical movement

نویسندگان [English]

  • Ali Reza A'rafi 1
  • Seyyed Naqi Mosavi 2
چکیده [English]

The definition of "education" Has been considered from the past by the education
scholars. The present paper will focus on the concept of education and provides a
new definition of education based on a descriptive–analytical methodology and has
sought to explain the balance of the applicability of the concept of education on the
concept of the "movement in philosophy". Firstly lexical meanings of the word
"education" in three languages, namely, Arabic, Persian and English are taken into
consideration. In doing so, I tried to find single meaning of this term in Arabic. The
next part of the research noticed specialized terminology of the education. Then I
classified definitions and explained two types of methodology to define the term
“education”. The definition adopted is the one that sees education as gradual change
and development over time as the main elements to pose the hypothesis to match
concept of the education on concept of the movement in philosophy. Then it was
matched to six original elements of the movement in philosophy to the concept of
the education. At the end, the final definition of education is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Definition of education
  • movement in philosophy
  • gradual change in the time range
  • Educational processes