دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 1-196