دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 1-230 
روش حکمت آموزی در قرآن کریم

صفحه 7-35

سید علی حسینی زاده؛ ابوطالب خدمتی


مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

صفحه 65-88

زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ نرگس آمر ورامینی