نظریۀ قبض- ظهور: تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

نشان دادن نقش و جایگاه کلیدی امر به معروف و نهی از منکر در پرتو پدیدۀ مهم ظهور امام زمان (عج) و ایجاد انگیزه در جامعۀ دینی برای پرداختن مجدد به این مهم، دو هدف اصلی پژوهش حاضر است. مهم‌ترین وجه ممیزه پژوهش حاضر از تحقیقات پیشین، ارائه نظریه و مدلی برای قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر در یک چارچوب دینی با توجه به برداشتی است که نویسنده از فلسفة دین و فلسفة تاریخ دریافت کرده است.
 روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی با رویکردی توصیفی– تفسیری و با نگرشی تحلیلی- تطبیقی به منابع دینی و روان‌شناختی است.
در این مقاله ضمن توضیح ریشه‌های اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر، مفاهیم کلیدی این نظریه که عبارتند از «قبض» (= شرایط کنونی) و «ظهور» (= شرایط مطلوب و آرمانی) و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در انتقال از شرایط کنونی به شرایط آرمانی تبیین می‌گردند. در نهایت پیشنهادهای عملی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present-ideal theory: cognitive elucidation for activation of commanding for right and forbidding the wrong

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Taqavi
چکیده [English]

The main two aims of the present study are showing the key role of commanding to right and forbidding the wrong in emergence of twelfth Imam and encouraging the religious society for reconsidering the issue. The main difference of this study with the previous one is proposing a model to framework the issue of commanding to the right and forbidding the wrong based on the philosophy of religion and the
philosophy of history. The methodology is qualitative, descriptive-interpretive approach which is viewed adaptively-analytically based on religious and psychological sources. In the next part of the article the belief roots of commanding to the right and forbidding the wrong are explained and the key concepts of the
issue, namely, present conditions and emergence-ideal conditions- as well as the location of commanding to the right and forbidding the wrong in transition for the ideal situations are presented. Ultimately, practical suggestions for activation of this issue in the society has been have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commanding to the right
  • forbidding the wrong
  • theory of present-ideal conditions