بررسی میزان انطباق محتوای کتاب «دین و زندگی» سال سوم متوسطه با اهداف مصوب آن در حیطه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق محتوای کتاب «دین و زندگی» سال سوم متوسطه با اهداف مصوب آن در ‌حیطة شناختی بوده است. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا و ابزار پژوهش، فرم فهرست وارسی کتاب مذکور بوده، که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله صاحب‌نظران تأیید شده و پایایی آن نیز طی محاسبة ضریب همبستگی داده‌های حاصل، برابر با 88/0 بوده است. یافته‌های حاصل از انجام تحقیق نشان داد: کتاب مذکور برای رسیدن به اهداف مصوب در ‌حیطة شناختی بیشترین استفاده را از خرده‌طبقة دانش با 44/62% و کمترین استفاده را از خرده‌طبقة تجزیه و تحلیل و ترکیب در حد صفر، نموده است. این کتاب درمجموع دارای 37 هدف جزئی در قالب 10 مفهوم کلی: خدا؛ نظام خلقت؛ هدایت الهی و پیامبری؛ قرآن کریم؛ امامت؛ ولایت و حکومت اسلامی؛ سنّت و سیره؛ انسان در اسلام؛ جامعه اسلامی؛ راه زندگی (در ارتباط با خود) و راه زندگی (در ارتباط با خانواده و جامعه) است. کتاب مذکور با مجموع 221 مرتبه فراوانی با 37 هدف جزئی در ‌حیطة شناختی انطباق داشته است. بنابراین، میزان انطباق کلی کتاب با اهداف مصوب در ‌حیطه شناختی به‌طور متوسط 6‌ مرتبه برای هر هدف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Extent in Which Third Year of High School Textbook "Religion and Life" Conforms to the Approved Objectives in Cognitive Area

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahnama 1
  • Faramarz Bijnavand 2
  • Abbas Khodabandeh Avili 2
1
2
چکیده [English]

This research was to find that to what extent the content of third year of high school textbook "religion and life" conforms to the approved objectives in cognitive area. The method of research was content analysis and its instrument was checkout form for the afore-mentioned textbook, the one which its form and content was validated by experts. Through the calculation of the correlation coefficient of the form its reliability was equal to 88%, respectively. The results showed that to achieve the approved objectives in cognitive area, the textbook used mostly from the subclass of knowledge about 62/44% and the use of subclass of analysis and composition were not remarkable, around zero. That textbook included 37 minor objectives in the form of 10 general concepts such as God, system of the creation, divine and prophets' guidance, Holy Quran, Imamate, the governance of Fagih and Islamic government, tradition and conduct, human being in Islam, Islamic society, way of life (relating to oneself) and the way of life (relating to family and society). It conformed to cognitive area with 231 frequency including 37 minor objectives. Thus, the extent in which the textbook complied with approved objectives in cognitive area was recognized 6 times for each objective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • approved objectives
  • cognitive area
  • third year of high school textbook "religion and life"