دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 1-211 
الگوی روابط انسانی عزت‌مدار با تأکید بر سیره امام حسین(ع)

صفحه 7-24

راضیه بدیعیان گورتی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار