آموزش دین در دورة کودکی: ارزیابی انتقادی رویکرد روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

دیدگاه عمدة روان‌شناسانی که با رویکرد شناختی مراحل فهم کودکان از مفاهیم دینی را بررسی کرده‌اند، این است که آموزش دین به کودکان بایستی تا زمان دستیابی کودک به تفکر انتزاعی به تأخیر انداخته شود. در این مقاله دیدگاه مذکور گزارش، نقد و ارزیابی شود. داده‌ها از راه مراجعه به اسناد و مدارک مربوطه گردآوری شده و به روش توصیفی ‐ تحلیلی و توصیفی ‐ انتقادی تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌های تحقیق حاکی از این است که نظریة تأخیر آموزشِ دین با این پنج ایراد اساسی مواجه است: 1. چارچوب نظری که رشد دینی در آن چارچوب بررسی شده و نیز ابزار به‌کارگرفته‌شده برای سنجش دینداری نامناسب است؛ 2. از پیچیدگی و منحصربه‌فرد بودن رشد دینی غفلت شده است؛ 3. تفسیری نارسا از مفاهیم دینی ارائه شده است؛ 4. با دیدگاه مستفاد از روایات ناهماهنگ است و اینکه 5. تأخیر آموزش دین هم امکان‌پذیر نیست و هم آثار نامطلوب تربیتی در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching of Religion in Childhood; Critical Analysis of a Psychological Approach

نویسنده [English]

  • Mahmood Nowzari
چکیده [English]

For most of the psychologists who are working on the process of children's understanding of religious concepts it is a belief that teaching of religion to children should be delayed until they can acquire abstract thought. Through the present study, while it was critically assessed, this approach was presented. Referring to documents, the data required for the study was gathered and analyzed in both analytical-descriptive and critical-descriptive method. Results have showed that this approach faced with five basic challenges; first, the theoretical framework, in which religious education was studied and the research instrument for assessing religiosity were not reliable ones. Second, the uniqueness and complexity of religious development was ignored. Third, a vague interpretation of religious concepts was suggested. Forth, it was not conformed to the approach derived from sayings and the fifth, not only the delay in religious education has not been possible, but also it remains inadequate educational effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical assessment
  • cognitive approach
  • Childhood
  • teaching of religion
  • abstract thought