بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر با خانواده‌های عادی استان لرستان است که به صورت توصیفی مقایسه‌ای صورت گرفت. بدین منظور 460 نفر از افراد سرپرست خانوار خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی اسلامی (ILST) در ده مؤلفه (عملکرد اجتماعی، مسائل عبادی، باورها، مسائل اخلاقی، مسائل مالی، مسائل خانوادگی، سلامت جسمی، مسائل تعقلی و عملی، مسائل امنیتی، زمان شناسی) جمع‌آوری و با نرم افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که در مؤلفه‌های عبادی، باورها، اخلاقی، مالی، خانوادگی، جسمی، تعقلی، امنیتی، بین دو گروه نمونه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<). اما در عملکرد اجتماعی و زمان‌شناسی تفاوتی وجود ندارد (05/0p>). همچنین نتایج نشان داد که بین زنان و مردان در کل مقیاس سبک زندگی و کلیه خرده مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود ندارد و بین کل مقیاس سبک زندگی و خرده‌مؤلفه‌های آن بر اساس سطح تحصیلات فقط در خرده مؤلفه­ زمان‌شناسی تفاوت معناداری وجود دارد)05/0p<). بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برنامه­ریزی و اجرای آموزش، با هدف تقویت بیشتر سبک زندگی اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyles comparison of shahed and isaargaran families and non-isargaran families: the case of Lorestan families

نویسندگان [English]

 • mahtab sabzian 1
 • Mohsen Imani 2
چکیده [English]

The aim of this research is to compare the lifestyle of Shahed families with non-isargaran families in Lorestan province done through descriptive-comparative study. To this aim, 460 persons  of the  family householders were selected through random sampling . the sample was calculated through Kocran formula. The data about Islamic lifestyle questionnaire (ILST) in ten parameters (social aspects, worshiping problems, beliefs, ethical problems, financial problems, familial problems, physical health, actional  and intellectual problems, security problems, time management )  were  gathered and analyzed using SPPS-19.
The findings revealed that in  worshiping,  beliefs, ethical, financial, familial, physical, intellectual, and  security parameters meaningful differences (p<.05). there was, however, no difference in social function and  time management. Also, there were no differences between males and females in the whole inventory of lifestyle. The only difference is  between  the whole inventory of lifestyle and  its sub-parameters based on level of education and time management. It can be concluded that planning and  education aiming at reinforcing Islamic lifestyle seems necessary

کلیدواژه‌ها [English]

 • lifestyle
 • Shahed and Isargaran
 • comparison
 1. بابانژاد، مهران و دیگران (1391)،«بررسی سبک زندگی دانشجویان و عوامل همراه آن»، مجله علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ش5، ص252−257.

  پروچاسکا و جان نورکراس (1383)، نظریه‌های روان‌درمانی، ترجمه: سید‌یحیی سید‌محمدی، تهران: رشد.

  پیرزاده، آسیه (1390)، «بررسی سبک زندگی سالم معلمان شاغل در مدارس دخترانه»، تحقیقات نظام سلامت، ش6، ص1075−1078.

  حسینی، ابوالقاسم (1380)، «بهداشت روانی»، اصول بهداشت روانی، س3، ش9 و 10، ص61.

  خوش‌طینت، ولی‌اله (1391)، «تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر»، روانشناسی سلامت، ش1، ص46−59.

  دادستان، پریرخ (1379)، «پیشگیری از عقب‌ماندگی کاذب:نخستین گام در راه تأمین بهداشت روانی»، مجموعه مقالات علوم انسانی و روان‌شناسی، ص37−56.

  ذوالفقاری، میترا (1392)، «بررسی عوامل خطر سبک زندگی مردم شهر تهران»، مجله علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ش1، ص28−36.

  ربانی، رسول و رستگار، یاسر (1387)، «جوان، سبک زندگی و فرهنگ، مصرفی»، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی، س3، ش23 و 24، ص44−53.

  زارع، بیژن و دیگران (1391)، «بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ش4، ص75−105.

  شفیع آبادی، عبداﷲ؛ ناصری، غلامرضا (1380)، نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  کردی، حسین و دیگران (1391)، «بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیرشاغل»، فصلنامه زن و جامعه، ش4، ص21−42.

  کرمی قهی، محمد تقی؛ زادسر، زینب (1392)،«سنجش بررسی رابطه دین‌داری و سبک زندگی»،زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، ش101، ص185.

  مرادی، اعظم؛ عابدی، احمد (1389)، «فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون سازگاری خانوادگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر»، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 6 (22)، ص193−210.

  Chliaoutakis, J. E., et al. (2005), Lifestyle traits as predictors of driving behaviour in urban areas of Greece, Transportation Research Part F, 8, 413-428.

  DiMatteo MR, Martin LR (2004), Health psychology, Boston MA: Allyn & Bacon; 2004, p. 24-7.

  Fuchino, Y., Mizoue, T., Tokui, N., Ide, R., Fujino, Y., Yoshimura, T. (2003), Health-related lifestyle and mental health among inhabitants of a city in Japan. Nippon-Koshu-Eisei-Zasshi, 50, 303-13.

  Horowitz, A. V. (2002), Outcomes in the sociology of mental health and illness: Where have we been and where are we going? Journal of Health and Social Behavior, 43, 143-151.

  Kim, Y., Seidlitz, L., Ro, Y., Evinger, J. S., and Duberstein, P. R. (2004), Spirituality and affect: a function of changes in religious affiliation, Personality and Individual Differences, 37, 861870.

  Koivusilta, L., Rimpel, A. A., & Rimpel, A. M. (1998), Health-related lifestyle in adolescence predicts adult educational level: A longitudinal study from Finland. Journal of Epidemiology and Community Health, 52, 794-801.

  Park JE (2001), Parks textbook of preventive and social medicine, 17th ed. Tehran: Iliya Publication.

  Plasker, E. (2007), The 100-Year lifestyle, Adams Media, an F+W

  1. publications company. U.S.A.

  Stein, T. H & Edwards, E, (2003), Classical Adlerian theory and practice, Sanfrancisco, Alfred Adler Institute of Sanfrancisco.

  Veal, A. J. (1993), The concept of lifestyle: a review, Leisure Studies, 12(4), 233-252.