دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، مهر 1394 
روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

صفحه 167-190

محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی